Karma yem üretiminde müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kalite fonksiyonu göçerimi uygulaması

Özlem Kuvat, Gülşah Abatay

Öz


Yüksek miktarda ve nitelikli hayvansal besinlerin elde edilebilmesi için bu hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlerin gerekli özellikleri taşıması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada yem üretiminde müşterinin sesinin dikkate alınmasıyla müşteri memnuniyetini arttırmak, yaşanan sorunlara ve aksaklıklara çözüm üretebilmek hedeflenmiştir. Bu çalışmada, Balıkesir ilinde üretim yapmakta olan bir yem fabrikası için hayvan yetiştiren işletmelerin gereksinim ve şikayetlerini saptamak ve süreci iyileştirmek adına Kalite Fonksiyonu Göçerimi uygulanmıştır. Müşteriler bu ilde hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri yöneticileridir. Araştırmaya ait analizler, Ocak- Nisan 2019 tarihleri arasında elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Gemba analizi ile müşteri istekleri yerinde incelenmiş ve müşteri beklentileri doğrudan gözlemler sonucunda toplanmıştır. Yem üretimi için kalite, fiyat, paket/ ambalaj, dağıtım olarak gruplanan müşteri ihtiyaçlarının önem düzeyleri hesaplanarak isteklere karşılık gelebilecek teknik karakteristikler belirlenmiştir. Müşteri ihtiyaçları ile bunları karşılayabilecek teknik karakteristikler arasındaki ilişkinin incelenmesi, teknik önem seviyesinin belirlenmesi, rekabet analizi aşamalarından sonra kalite evi oluşturulmuştur. Müşteri beklentisi kısmı için en önemli kriter “Teslimatın Zamanında Gerçekleşmesi” iken karşılık gelen teknik karakteristikler içinde “Ödeme Şekli Fiyat İndirimi” en yüksek değeri almıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Şenköylü N., Türkiye’de ve Dünyada yem sektörüne genel bakış, beklentiler, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, (2015).

Denli, M., Demirel, R. ve Sessiz, A., Diyarbakır ili karma yem endüstrisinin durumu, Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 9, 701-706, (2015).

ZMO, Ziraat Mühendisleri Odası, Hayvancılık Raporu, http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=29946&tipi=17⊆=0, (2018). (Erişim: 10.09.2019)

Abatay, G., Müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik kalite fonksiyonu göçerimi uygulaması, yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Balıkesir, 91, (2019).

Bayraktar, F., Yem sektörü, Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş. Sektörel araştırmalar, Sa/99-2-8, Araştırma Müdürlüğü, Ankara, TKB Matbaası, 58, (1999).

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Karma Yem Sanayii Raporu, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Ankara, Poyraz Ofset Matbaacılık http://www.setbir.org.tr/wpcontent/uploads/t%c3%9crk%c4%b0yemb%c4%b0r-%e2%80%93-karmayem-sanayii-raporu-2019.pdf, (2019), (Erişim: 09.09.2019)

GKGM, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/GKGM.pdf, (2019), (Erişim: 09.09.2019)

Buxton, D. R., Quality-Related characteristics of forages as influenced by plant environment and agronomic factors, Animal Feed Science and Technology, 59, 1-3, 37-49, (1996).

Basmacıoğlu, H., Karma yem üretiminde pelet kalitesine etki eden etkenler, Hayvansal Üretim, 45,1 23-27, (2004).

Berkum, S. V., Is the Turkish Agri-food sector ready for EU entry. In Conference of ‘The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System’Copenhagen, Denmark. (2005, August).

Anıç, H. Ş., Trakya bölgesindeki yem fabrikalarının hammadde temini ve pazarlama sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 60, (2006).

Meuwissen, M. P., Van Asseldonk, M. A., & Huirne, R., Liability risks in agri-food supply chains: the case of wet feed (No. 725-2016-49710), (2008).

Şahman, M. A., Karma yemlerin genetik algoritmayla maliyet optimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 91, (2008).

Tekerli, N., Ege bölgesi karma yem sanayinin mevcut durumunun incelenmesi ve geliştirilmesi üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, 55, (2010).

Csikai, A., Opportunities of integrating supply chain quality management and product development with formulation systems in compound feed manufacturing. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 3(2), 82-88. (2011).

Yaşar, Y. ve Durmuş, B., Farksal gelişim algoritması ile karma yem maliyet optimizasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33, 33-44, (2014).

Elleuch, H., Dafaoui, E., El Mhamedi, A., & Chabchoub, H. (2016). A quality function deployment approach for production resilience improvement in supply chain: case of agrifood industry. IFAC-PapersOnLine, 49(31), 125-130.

Gülsün, B., ve Miç P., Rasyon hazırlamada temel yem miktarlarının ekonomik olarak belirlenmesi için çok amaçlı programlama yaklaşımı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 2,2 634-648, (2018).

Akao, Y. ve Mazur, G. H., The leading edge in QFD: past, present and future, International Journal of Quality and Reliability Management, 20 ,1, 20–35, (2003).

Akao, Y., QFD: Past, present, and future, In International Symposium on QFD, Linköping, 97, 2 1-12, (1997).

Kahraman, C., Ertay, T. ve Büyüközkan, G., A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach, European Journal of Operational Research, 171, 2, 390-411, (2006).

Erdil, N. O. ve Arani, O. M., Quality function deployment: more than a design tool. International Journal of Quality and Service Sciences. 11, 2, 142-166, (2019).

Yildiz, M. S. ve Baran, Z., Kalite fonksiyon göçerimi ve homojenize yoğurt üretiminde uygulaması, Ege Akademik Bakış, 11, 1, 59-72, (2011).

Ozdemir, Y., Alcan, P., Basligil, H. ve Cakrak, D., A hybrid QFD-AHP methodology and an application for heating systems in Turkey, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 8, 1, 117-126, (2018).

Aktepe, A., Ersöz, S., Hayyaoğlu, A. N. ve Şakar, B. B., Kalite fonksiyon yayılımı yaklaşımı ile özel bir hastanede hizmet kalitesi iyileştirme üzerine bir uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10, 2, 245-251, (2018).

Dai, J. ve Blackhurst, J., A four-phase AHP–QFD approach for supplier assessment: a sustainability perspective, International Journal of Production Research, 50, 19, 5474-5490, (2012).

Franceschini, F., Advanced Quality Function Deployment, USA, CRC Press LLC 208, (2002).

Yenginol, F., Neden kalite fonksiyon göçerimi?, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9, 1, 7-15, (2008).

Kurt, H. S. ve Yenilmez, G., Kalite fonksiyon yayılımı: alışveriş merkezleri üzerine bir uygulama, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9, 1,14-29, (2017).

Güllü, E., ve Ulcay, Y., Kalite fonksiyonu yayılımı ve bir uygulama, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7, 1, 70-92, (2002).

Saaty, T. L., How to make a decision: the analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research, 48, 1: 9-26, (1990).

Dong, Y., Zhang, G., Hong, W. C., and Xu, Y., Consensus models for AHP group decision making under row geometric mean prioritization method. Decision Support Systems, 49(3), 281-289. (2010).

Özcan, E., Danışan, T., & Eren, T., Hidroelektrik santralların en kritik elektriksel ekipman gruplarının bakım stratejilerinin optimizasyonu için matematiksel bir model önerisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(4), 498-506. (2019).

Kwong, C. K., & Bai, H., Determining the importance weights for the customer requirements in QFD using a fuzzy AHP with an extent analysis approach. IIE Transactions, 35(7), 619-626, (2003).

İpekgil, Doğan, Ö. ve Işık, Arıcan, R., İlaç sektöründe kalite fonksiyon göçerimi (KFG) matrisinin oluşturulması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9, 1, 107-123, (2008).

Tunca, M.,Z. ve Bayhan, M., Kalite fonksiyon göçerimi yönteminin tedarikçi seçiminde kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 53-69, (2012).

Gürsakal, N., Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim, (2. Baskı), Nobel Yayınları, Ankara, 265, (2005).

Gergin, Z., Akbaş, M., Yurt, M. F. ve Aktüre, A. Ö., Kalite fonksiyonu göçerimi yöntemiyle müşterinin marka algısının arttırılması: taşınabilir şarj cihazları üreten bir firmada uygulama, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11, 1, 111-136, (2018).

Yazdani, M., Kahraman, C., Zarate, P. ve Onar, S. C., A fuzzy multi attribute decision framework with integration of QFD and grey relational analysis, Expert Systems with Applications, 115, 474-485, (2019).

Koç, E., Evaluation of the students’ expectations for an educational institution using quality function deployment method, International Journal of Economics, Commerce and Management, 3, 2348, 0386, (2015).

Uğur, N., Bir üçüncü parti lojistik şirketinde kalite fonksiyonu yayılımı uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 252, (2007).

Şimşek, M., Toplam Kalite Yönetimi, 4. bs. Alfa Yayınları, İstanbul, 135, (2004).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Özlem KUVAT, Gülşah Abatay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.