Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek Program ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

Abdullah Aydın

Öz


Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek program ve uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan güçlükler ortaya konmuştur. Bu kapsamda 1930, 1938, 1956, 1960, 1970, 1971, 1973, 1985, 1992, 1996 ve 2007 kimya öğretim programları esneklik özellikleri açısından doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada kullanılan bilgilerin güvenilir olduğu varsayılmıştır. Çalışmanın evrenini, 1930’dan 2007’e kimya programları ile ilgili tüm basılı belgeler oluşturmuştur. Örneklemini ise, 1930, 1938, 1956, 1960, 1970, 1971, 1973, 1985, 1992, 1996 ve 2007 kimya programları kapsamaktadır. Sonuç olarak, Cumhuriyetten günümüze kimya öğretim programlarında esneklik özelliğine uyulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Taba, H., Curriculum development: Theory and practice, (Brace ve World). Harcourt, New York, (1962).

Oliver, A.I., When does a curriculum need to be changed? In curriculum improvement: A guide to problems principles, and procedures, (Mead ve Company), Dodd, New York, (1971).

Tanner, D. ve Tanner, L., Curriculum Development: Theory into Practice 2nd ed, Macmillan, New York, (1980).

Varış, F., Eğitimde Program Geliştirme “Teori ve Teknikleri, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 157, IV. Baskı, 68, Ankara, (1988).

Hazır, F., Ortaöğretim programlarında yenileşme çalışmalarının kritik analizi ( 1990-1992), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (1993).

Aykaç, N., Aydın, H., Gülbahar, Y., Özdemir, O., Menteşe, S., Eronat, A. ve Uzunca, Ş., Öğrenme- öğretme sürecinde planlama ve uygulama, 43, Naturel, Antalya, (2006).

Binbaşıoğlu, C., Genel öğretim bilgisi, 77-78, Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara, (1988).

Bossıng, N.L., Orta dereceli okullarda öğretim, 32, Öğretmen Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, (1953).

Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C., Genel öğretim metotları, 187, Atlas Kitabevi Yayınları, Konya, (1994).

Kocapınar, M., Genel öğretim metodu, 46, Arkın Kitabevi, İstanbul, (1966).

Türkyılmaz, Ş., Öğretim metodu ve uygulama, 52-53, MEB Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu, Ankara (1966).

Yanpar, T., Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 49, Anı Yayıncılık (8.baskı), Ankara, (2007).

Malaty, 2006; Akt. Eraslan, A., Finlandiya’nın PISA’daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, 2, 238 -248, (2009).

Ndiaye, S., Contrıbution a l’elaboration d’un curriculum dans l’enseignement secondaire en afrique subsaharienne, (2004). http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPSEIA/Resources/slides_ndiaye.pdf, (04.03.2010).

Boonprakoob,M., The development of a curriculum model for teaching science in scondary schools in Thailand, Dissertation Thessis, Ilinois State University, USA, (1994).

Tyler, R.W., Basic principles of curriculum and ınstruction, The university of Chicago, Chicago, (1949).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğretim programları tasarımı projesi, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Yalova, (2004).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2007).

. Aydın, A., The comparison of the representation of science process skills in 9th class chemistry curriculums: Germany, France, Canada and Turkey. Proceeding of the ESERA 2009 Conference, 480-481, Turkey, (2009).

IQST, Development procedural skills in science education – constructivist approach, http://www.glc.k12.ga.us/pandp/science/in-basic.htm ( 09.03.2010).

Büyüköztürk, S., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., Demirel, F., Bilimsel arastırma yöntemleri, 253, Pegem Akademi (1. baskı), Ankara, (2008).

Yıldırım, A. ve Simsek, H., Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri,150, Seçkin Kitapevi, Ankara, (1999).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Orta mektep müfredatı, TC Maarif Vekâleti, Devlet Matbaası, İstanbul, (1930).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Orta mektep müfredatı, TC Maarif Vekâleti, Devlet Matbaası, İstanbul, (1931).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Lise programı, TC Kültür Bakanlığı, Devlet Basımevi, İstanbul, (1938).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Lise müfredat programı, TC Maarif Vekâleti. Maarif Basımevi, Ankara, (1956).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Lise müfredat programı, TC Maarif Vekâleti, Maarif Basımevi, Ankara, (1960).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Lise müfredat programı, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, (1970).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlkokul programı. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, (1968).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim ikinci devre 1. sınıf fen bilgisi (fizik, kimya) taslak programı, Tebliğler Dergisi, Ankara, (1971).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Modern kimya programı amaçları ve açıklamalar, Tebliğler Dergisi, Ankara, (1973).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Lise kimya programları tebliğler dergisi, Ankara, (1985).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Seçmeli kimya 1, 2, 3 programları, Tebliğler Dergisi, Ankara, (1992).

Oğuzkan, T., Turgut, F. ve Özoğlu, S.Ç., Orta öğretim 2. devresinde ders geçme ve kredi düzeni üzerinde bir simülasyon denemesi, TÜBİTAK, Ankara, (1974).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğini uygulayan ortaöğretim kurumlarının 9, 10,11 ve 12. sınıflarına ait haftalık ders dağıtım çizelgeleri, Tebliğler Dergisi, Ankara, (1996).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim 10. sınıf kimya dersi öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abdullah Aydın

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.