Adıyaman organize sanayi bölgesi (ADOSB) ve endüstriyel atıksularının karakterizasyonu üzerine bir durum değerlendirmesi

Turgay Dere

Öz


Endüstriyel atıksuların karakterizasyonunun önemli bir ihtiyaç olduğu çalışmalar için atıksuların uzun süreli takibi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (ADOSB) endüstriyel atıksuları 2013-2016 yılları boyunca izlenmiş, endüstriyel atıksu çalışmaları için, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) alıcı ortam deşarj kriterleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. ADOSB endüstriyel atıksularının Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Askıda Katı Madde (AKM), Toplam Fosfor (TP), Toplam Azot (TN), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) konsantrasyonlarınlarının (925±391 mg/L; 235±64 mg/L; 5.15±1.31 mg/L; 14.68±7.94 mg/L; 2.54±0.97 mg/L; 0.83±0.51 mg/L) düzenlenmesini ön planda tutabilen çalışmaların önem arz ettiği belirlenmiştir. Krom(Cr), Kadmiyum(Cd) ve Kurşun (Pb) konsantrasyonlarının alıcı ortamda toksik seviyede olmadığı (0.20±0.18 mg/L; 0.014 mg/L; 0.29±0.12 mg/L), atıksuyun bu özelliklerinin korunması gerektiği gözlenmiştir. Ayrıca pH 7.57’de renk değerlerinin Avrupa Birliği (AB) normlarına göre yüksek olduğu, pH değerlerinde artışlar gözlendiğinde ise renk değerlerinin uygun seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Örgün zamanlarda ölçülen, ADOSB endüstriyel atıksuyuna ait verilerin göz önünde bulundurulması, atıksu deşarj kriterlerinin sağlanması amacıyla uygulanan veya uygulanması planlanan çalışmaların dinamikliği için oldukça katkı sağlayabilecek seviyededir.


Anahtar Kelimeler


Adıyaman; ADOSB; karışık endüstriyel atıksu; SKKY

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Mustafaoğlu, D., Adsorpsiyon ve biyosorpsiyon yöntemiyle fenol giderimi, Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, (2011).

Kara, C. ve Çömlekçioğlu, U., Karaçay (Kahramanmaraş)’ın kirliliğinin biyolojik ve kimyasal parametrelerle incelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7, 1, 1-7, (2004).

Toroğlu, E., Toroğlu, S. ve Alaeddinoğlu, F., Aksu Çayı’nda (Kahramanmaraş) akarsu kirliliği, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4, 1, 93-103, (2006).

Sarıyıldız, A., Harmancıoğlu, N., Sılay, A. ve Çetin, H.S., Gediz nehri su kalitesi parametrelerinin eğilim analizi, Havza Kirliliği Konferansı, 603-611, İzmir, (2003).

Başıbüyük, M., ve Forster, C.F., An examination of adsorption characteristics of basic dye on to live activated sludge system, Process Biochemistry, 38, 9, 1311-1316, (2003).

Tunç, M.S. ve Ünlü, A., Elazığ kenti atıksu arıtma tesisinin Haringet Çayı su kalitesine etkisi, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 56-62, Elazığ, (2003).

Ünlü, A. ve Tunç, M., Evsel atıksu deşarjı öncesinde ve sonrasında Kehli Deresi’nin su kalitesi değişiminin incelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 17, 2, 65-75, (2007).

Kurtulmuş, Y., Çark Deresi’nin kirlilik kaynaklarının ve su kalite sınıfının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, (2006).

Ertuğrul, S., San, N.O. ve Dönmez, G., Treatment of dye (Remazol Blue) and heavy metals using yeast cells with the purpose of managing polluted textile wastewaters, Ecological Engineering, 35, 1, 128-134, (2009).

Yildirim, N. ve Erguven, G.O., Agar-plate screening for textile wastewater decolorization by some White Rot Fungi, Ecronicon Microbiology, 16,9, 20-24, (2020).

Ilhan, S., Cabuk, A., Filik, C. ve Caliskan, F., Effect of pretreatment on biosorption of heavy metals by fungal biomass, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5, 1, 11-17, (2004).

Alhas, E., Oymak, S.A. ve Karadede, A.H., Heavy metal concentrations in two barb, Barbus xanthopterus and Barbus rajanorum mystaceus from Atatürk Dam Lake, Environmental Monitoring and Assessment, 148, 1-4, 11–18, (2009).

Kanat, G., Ikizoglu, B., Erguven, G. O. ve Akgün, B., Determination of pollution and heavy metal fractions in “Golden Horn” sediment sludge (Istanbul, Turkey), Polish Journal Environmental Studies, 27, 6, 2605-2611, (2018).

Sarıkaya, H.Z., Meriç, S., Yılmaz, E. ve Toröz, İ., Organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisi maliyet tahmini ve katılım paylarının belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 6, 3, 43-51, (1996).

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Hizmetleri, http://www.sanayi.gov.tr. (15.02.2014).

Çekim, M. ve Dere, T., Eğri Çayı’na deşarj edilen endüstriyel atıksularının karakterizasyonu ve kirlilik yüklerinin belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30,3, 207-213, (2014).

Özdemir, T., Nitratın çeşitli topraklardaki adsorpsiyon ve taşınımının incelenmesi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, (2006).

Özaslan, M., Recent local development models in Turkey, Turkish Policy Quarterly, 4,3, 121-139, (2005).

Aytekin, B., Adıyaman ilinin kalkınmasında öncü sektörler ve yerel dinamikler, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, (2009).

Kaçan, E. ve Ülkü, G., Gümüşçay ve Çürüksu Çayları’nın Denizli sınırları içinde Büyük Menderes Nehri’ne verdiği kirlilik yüklerinin saptanması, Ekoloji Dergisi, 22, 87, 24-34, (2013).

Yonsel, F., Bilgin, C. ve Gülsen, C., İstinye Deresi’nin İstanbul Boğazı’na taşıdığı kirlilik, IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 769-774, İstanbul, (2000).

Solak, N.C., Barlas, M. ve Papuçcu, K., Akçay’ın (Büyük Menderes-Muğla) Bacillariophyta dışındaki epilitik algleri, Ekoloji Dergisi, 16, 62, 16-2, (2007).

Aydın, Y., Elazığ ili kentsel atık sularında organik kirlilik yükünün belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, (2009).

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/su-k-rl-l-g--kontrolu-yonetmel-g--20190104091110.pdf, (27.12.2020).

Demir, G., Özcan, H.K. ve Borat, M., Bir beyaz çürükçül mantar türü olan Phanerochaete Chrysosporium ile Remazol Blue RR Gran’ın renk giderimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 10, 1, 42-4, (2007).

Vialle, C., Sablayrolles, C., Lovera, M., Jacob, S., ve Huau, M.C., Montréjaud-Vignoles, M., Monitoring of water quality from roof runoff: interpretation using multivariate analysis, Water Research, 45, 12, 3765-3775, (2011).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Turgay Dere

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.