Matematik uygulamaları dersine dair matematik öğretmenlerinin görüşleri

İbrahim Murat Öden, Nazlı Yıldız İkikardeş

Öz


Bu çalışma ile ortaokul matematik öğretmenlerinin 2012 yılından itibaren öğretim programında seçmeli olarak bulunan matematik uygulamaları dersine (5.,6.,7. ve 8.sınıf düzeylerinde) dair fikirlerinin belirlenmesi, karşılaştıkları problemlerin ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışma, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte yer aldığı karma şekilde desenlenmiştir. Araştırma, 2016-2017 bahar yarıyılında Balıkesir Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki yedi farklı ortaokulda görev yapan 77 matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın başlangıcında öğretmenlere “Matematik Uygulamaları Dersine Dair Öğretmen Görüşleri” anketi uygulanmıştır. Veriler toplandıktan sonra SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) kullanılarak analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonraki aşamasında, dersin işlenişindeki aksaklıkları ve bunlara öğretmenlerin sunduğu çözümleri belirlemek gayesiyle matematik öğretmenleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler, 77 öğretmenin içinden gelişigüzel seçilen yedi öğretmen ile yapılmıştır. Beş sorudan oluşan görüşme formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup geçerliği ve güvenirliği uzman görüşü ile sağlanmıştır. Görüşmeler sonucu ele geçen bilgiler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmenler matematik uygulamaları dersinin faydalı ve gerekli olduğunu belirtilmişlerdir. Başkaca dersin işlenişinde karşılaşılan sorunlar ortaya çıkarılmış, bunlara çare olabilecek tavsiyeler verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Matematik uygulamaları dersi; öğretmen görüşleri; seçmeli dersler; ortaokul matematik öğretim programı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çağlar, G., Yapılandırmacı Yaklaşımın Matematik Öğretimine (İlköğretim 7.sınıflarda) Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2010).

Umay, A., Matematiksel muhakeme yeteneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243, (2003).

MEB, İlköğretim matematik 6–8. sınıflar öğretim programı kitabı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2005).

Sarıer, Y., Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, (2007).

MEB, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Uygulamaları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2012).

MEB, İlköğretim matematik 5–8. sınıflar öğretim programı kitabı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2013).

Öden, İ. M., Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2019).

Balcı, A., Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem A Yayıncılık, (2010).

Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara : Nobel Yayınları, (2005).

Budak, M., 2005 İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan, (2011).

Akay, Y., Çırakoğlu, M. ve H.Yanar, B., Elementary Education Online, İlköğretim Online, 15(1), 1-22, (2016).

Ataman, E., Ortaokul Matematik Uygulamaları Dersi Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2015).

Eyiol, K., Ö., Ortaokul Matematik Uygulamaları Öğretim Programının Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli, (2019).

Çoban, F. N. ve Erdoğan, A., Ortaokul Öğretmenlerinin Matematik Uygulamaları Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(3), 242-258, (2013).

Çelikel, F. ve Yelken, T.Y., Ortaokul Matematik Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal Of Social Science, Yıl: 4, Sayı: 13, Ağustos 2017, 623-633, (2016).

Boyraz, H. ve Güçlü, M., Ortaokul Matematik Uygulamaları Dersinde Karşılaşılan Zorluklar (Kayseri ili örneği). Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 11, Sayı: 55, Şubat 2018, http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537228, (2018).

Altun, M., Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi, Bursa: Aktüel Yayıncılık, (2005).

Demirel, Ö., Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık, (1999).

Olkun, S., İlköğretimde etkili matematik öğretimi için ipuçları, İlköğretmen Dergisi, 5, 31-35, (2007).

Küçükahmet, L., Konu alanı ders kitabı incelemesi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, (2004).

Altun, M., Matematik öğretimi, Bursa: Alfa Yayın, (1998).

Erdem, A. R., ve Genç, G., Ortaokul beşinci sınıfta seçmeli “matematik uygulamaları” dersini seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşleri, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(2), 10-26, (2014).

Göktaş, Ö., Matematik Öğretmenlerinin 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 (2014).

Kaplan A., Öztürk M. ve Doruk M., Matematik Uygulamaları Dersine Yönelik Beklenti Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı:16-2 (2014).

Karagözoğlu, N., Ortaokul 5. Sınıflarda Tercih Edilen Seçmeli Dersler ve Tercih Nedenlerinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 69-94, (2015).

Karasar, N., Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara : Nobel Yayınları, (2005).

Yıldırım A. ve Şimşek H., Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, (2003).

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık , (2008).

Baykul, Y., İlköğretim matematik öğretimi (1-5. Sınıflar), Ankara: Anı Yayıncılık, (1999).

Keşan C., Coşar M. Ç. ve Erkuş Y., Matematik Uygulamaları Dersini Seçen Ortaokul Öğrencilerinin Derse İlişkin Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi ISSN 1308 – 8971 Cilt: 07, Sayı: 14, 2016, 33 – 44 (2016).

Özdal, S. ve Karataş, H., Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, Ağustos 2015 Cilt:4 Sayı:3 (2015).

Taş, B.S., İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar “Seçmeli Ders Programlarının” Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana (2004).

Taşpınar, M., Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programının Ölçme Değerlendirme Kısmının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2): 551-572 (2009).

Varış, F., Eğitimde program geliştirme, teori ve teknikler, Ankara: Alkım Yayınları (1996).

Yenilmez, K., ve Duman, A., İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşler, Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-269 (2008).

Yıldırım, S., İlköğretim I. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale (2009).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 İbrahim Murat Öden, Nazlı Yıldız İkikardeş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.