Doğal Bentonitin Karakterizasyonu ve Kurşun(II) İyonlarını Adsorpsiyon Yeteneği

Asiye Safa Özcan

Öz


Doğal bentonit, yüksek kimyasal ve mekanik kararlılığından, kolaylıkla bulunabilmesinden ve fiyatının ucuz olmasından dolayı ağır metallerin giderilmesinde en çok kullanılan adsorbanlardan biridir.  Bu çalışmada, doğal bentonit öncelikle Brunauer-Emmett-Teller (BET), X-ışınları kırınımı (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR) spektroskopisi ve termogravimetrik (TG) analiz yöntemleri ile karakterize edilmiştir.  Daha sonra doğal bentonit, farklı pH, sıcaklık ve derişimlerde sulu çözeltiden kurşun(II) iyonlarını adsorplama yeteneğinin belirlenmesi için adsorban olarak kullanılmıştır.  Elde edilen sonuçlar doğal bentonitin sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi için etkili bir adsorban olduğunu göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akikol, İ., Farklı aktivasyon yöntemleriyle geliştirilen aktif karbonlar ile sudan ağır metal giderimi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2005).

Yeniyol, M. ve Öztunalı, Ö., Sepiyolitin mineralojisi ve oluşumu, II. Ulusal Kil Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 171–186, Ankara, (1985).

Sarıkaya, Y., Killerin fizikokimyasal incelenmesi, Mahmut Sayın Kil Mineralleri Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 178–188, Adana, (1991).

Ake, C., Mayura, K., Huebner, H., Bratton, G.R. ve Phillips T.D., Development of porous clay-based composites for the sorption of lead from water, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 63, 459–475, (2001).

Tunali S., Akar, T., Özcan, A.S., Kiran, I. ve Özcan, A., Equilibrium and kinetics of biosorption of lead(II) from aqueous solutions by Cephalosporium aphidicola, Separation and Purification Technology, 47, 105–112, (2006).

Kapoor, A., Viraraghavan, T. ve Cullimore, D.R., Removal of heavy metals using the fungus Aspergillus niger, Bioresource Technology, 70, 95–104, (1999).

Özcan, A.S., Gök, Ö ve Özcan A., Adsorption of lead(II) ions onto 8-hydroxy quinoline-immobilized bentonite, Journal of Hazardous Materials, 161, 499–509, (2009).

Tran, H.H., Roddick, F.A. ve O’Donnell, J.A., Comparison of chromatography and desiccant silica gels for the adsorption of metal ions-I. Adsorption and kinetics, Water Resources, 33, 2992–3000, (1999).

Mohanty, K., Das, D. ve Biswas, M.N., Adsorption of phenol from aqueous solutions using activated carbons prepared from Tectona grandis sawdust by ZnCl2 activation, Chemical Engineering Journal, 115, 121–131, (2005).

Bhattacharyya, K.G ve Susmita S.G., Adsorption of a few heavy metals on natural and modified kaolinite and montmorillonite, Journal of Colloid and Interface Science, 140, 114–131, (2008).

Özcan, A.S. ve Özcan, A., Adsorption of acid dyes from aqueous solutions onto acid-activated bentonite, Journal of Colloid and Interface Science, 276, 39–46, (2004).

Grim, R E., Clay mineralogy, Mc-Graw Hill Company, New York, (1968).

Akbulut, A., Bentonit, MTA Yayınları, No: 32, 78–79, Ankara, (1996).

Baccar, R., Bouzid, J., Feki, M. ve Montiel A., Preparation of activated carbon from Tunisian olive-waste cakes and its application for adsorption of heavy metal ions, Journal of Hazardous Materials, 162, 1522–1529, (2009).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Asiye Safa Özcan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.