Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey

Orhan Ak, Sebahattin Kutlu, Yaşar Genç, Halil İbrahim Haliloğlu

Öz


In this study, the length frequency, monthly length weight relationships (LWR) and sex ratio of whiting are described. A total of 1.763 whiting (596 Males; 1167 Females) were determined sex monthly, in the Eastern Black Sea. The overall allometric coefficient b of LWR was close to the positive allometrik values (b=3.266). Overall sex ratio was (F:

M) 1.95:1 (P<0.05). The mean length for female and male were calculated as 14.78±0.08 cm and 13.65±0.08 cm, respectively.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Svetnovidov, A.N. 1986. Gadidae. In: Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., and Tortonese, E. (eds.). Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, United Kingdom. 1473 pp.

Başar, E., 1997. Sürmene (Doğu Karadeniz) Koyu’nda Bazı Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve larvalarının Mevsimsel Dağılımı, Yüksek Lisans Tezi,

Trabzon, 79s

Ak, Y., 2000. Đzmir Körfezi'nde yasayan bazı teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarının dagılımı ve bollugu üzerine arastırmalar. E.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri Temel Bil. Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 142 s.

Satılmış, H.H., 2001. Balık Yumurta ve Larvalarının Sinop Yarımadasında Mevsimsel Dağılımı, OMÜ, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, 90 s.

Çoker, T., 2003. Đzmir Körfezi'ndeki Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Morfolojisi ve Ekolojisi, E.Ü. Fen Bil. Enst., Doktora Tezi, 539 s.

Samsun, S., 2005. Mezgit balığının (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) bazı üreme ve beslenme özellikleri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, OMU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye, 119 s.

Đşmen, A., 1995. The Biology and Population Parameters of the Whiting in the Turkish Coast of the Black sea, Ph.D. Thesis, The Middle East Technical University Marine Biology and Fisheries, Đçel, Turkey, 182 p.

Genç, Y., Zengin, M., Başar, S., Tabak, Đ., Ceylan, B., Çiftçi, Y., Üstündağ, C., Akbulut, B. ve Şahin, T., 1999. Ekonomik deniz ürünleri araştırma projesi, TKB, Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma Projesi, SUMEA, 158 s

Ak, O., Özdemir, G.P., Genç, Y., Kutlu S., Alkan, A., 2008. Trabzon kıyılarında balık yumurta ve larvalarının dağılımı ile ekonomik demersal balıklardan mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) ve barbunya (Mullus barbatus ponticus, Ess. 1927)’nın yumurta üretiminin incelenmesi. TUBĐTAK 106 O 635, Trabzon 169p.

Özer. A. Erdem. O ve Sezgin. T., 2000. Mezgit balığında (Merlangius merlangus euxinus) görülen Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Anisakidae) enfeksiyonu üzerine bir araştırma. Su Ürünleri Sempozyumu. Sinop

Erkoyuncu. Đ. 1995. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Ondokuz Mayıs. Üniv. Yayınları. Samsun. 265 s.

Ricker. WE.. 1973. Linear regression in fisheries research. J. Fish. Res. Board Can. 30: 409-434.

Spiegel. M.R., 1991. Theorite et aPPlications de la statistique. McGraw-Hill.

Paris. 358 P.

Anonymus 2008. 36–1 Nolu Su Ürünleri Avlanma Sirkülerleri. 2/1 Nolu Tebliğ Đle Getirilen Başlıca Düzenlemeler. Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.

Uysal, A. 1990. Biology and Population Dynamics of Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Area of East Black Sea (Sinop- Hopa), (in Turkish). Doktora Tezi, T.C. Đstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, Đstanbul, Türkiye, 65 s.

Samsun, O., 1995. Investigation of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Fisheries Catching Term of 1991–1994 from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish), Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Isparta, Türkiye, 273–282.

Samsun, N. 1996. The Research on the Estimation of Some Parameters of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Area of Sinop (Black Sea) from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye, 43 s.

Çiloğlu E., 1997. Vertically Distribution and Population Parameters of Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840 on the East coasts of Trabzon, (in Turkish), Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul Üniv. FBE, Đstanbul, Türkiye, 58 s.

Düzgüneş, E. ve Karaçam, H., 1990. Doğu Karadeniz’deki Mezgit (Gadus euxinus Nord.,1840) Balıklarında Bazı Populasyon Parametreleri, Et Verimi ve Biyokimyasal Kompozisyon, Doğa-Tr. J. of Zooloji, 14: 345–352.

Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S. and Samsun, O., 2007. Length-Weight Relationship of 10 Fish Species Caught by Bottom Trawl and Midwater Trawl from the Middle Black Sea, Turkey.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 33-36.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Orhan Ak, Sebahattin Kutlu, Yaşar Genç, Halil İbrahim Haliloğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.