İnşaat Firmalarının Kurumsal Çevrelerine Stratejik Tepkileri

Tülay Çivici, Serdar Kale

Öz


İnşaat sektöründe firmalar teknik çevrelerinde olduğu gibi kurumsal çevrelerinde de faaliyet göstermektedir. Yapım yönetim literatüründe, önceki çalışmalarda ağırlıklı olarak teknik çevre özellikleri ve firmaların teknik çevrelerine karşı verdiği stratejik tepkileri konusuna odaklanılmış, inşaat firmalarının kurumsal çevresinin özellikleri ve kurumsal çevrelerine stratejik tepkileri konusu somut olarak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada inşaat sektöründe kurumsal çevresi ve kurumsal çevre baskısına karşı inşaat firmalarının izlemiş olduğu stratejik tepkiler örnek olay yöntemiyle ele alınarak literatürdeki boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. Araştırma bulguları, inşaat firmalarının verdiği stratejik tepkilerinin pasiften aktife doğru sıralandığını ve aynı olayda birden fazla stratejinin uygulanabildiğini göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Oliver C., Strategic responses to instutional procesess, Academy of Management Journal,16, (1991).

Phua, F. T. T., Determining the relationship between fee structure and Project performance between firms: an emprical study based on institutional and task environment, Construction management and economics, (2005)

Gençay, B., Kent suçları kent düşleri, belgesel film, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, (2004)

Katz D. ve Kahn R.L., Organizations and the system concept, Classics of organization theory, Ed. Shafritz JM and Withbeck P.H. Moore Publishing Comp. İllinois. (1978).

Ackoff, R.L ve Emery, F.E, On purposeful systems, Chicago: Adline, Atherton, (1972).

Emery, FE ve trist, EL., The causal texture of organizational environment”

Human Relations, c. 18, (1965).

Lawrence, PR. ve Lorsch, J., Organization and environment, Cambridge, MA: Harvard Universty pres, (1967).

Thompson, J., Organizations in action, Harper Row, NewYork, NY, (1967).

Burns , T ve Stalker, G. M., Management of Innovation, New York: Oxford University Pres. (1971).

Duncan, R.B, Characterisic of organizational environments and perceived environment uncertainty, Administrative Science Quarterly c17, (1972)

Dill, W R., Environment as an influence on managerial autonomy, Administrative Science Quarterly, c. 10, (1958)

Scott WR ve Meyer JW., The organizations of societal sectors, JW Meyer ve WR Scott (der.) Oganizational environment: ritual and retionality, Beverly Hills CA:Sage 1 (1983)

Scott WR ve Meyer JW (1991) The organizations of societal sectors, JW Meyer ve WR Scott (der.), The New Institutionalism in organizational Analysis, Chicago: university of Chicago Pres.

Gürol, Y. Örgüt teorisi olarak kurumsallaşma, Beta basım AŞ, İstanbul, (2005) [15] Meyer, J.W., Scott, W.R., ve Deal TE., Institutional and technical sources of

organizational structure, JW Meyer ve WR Scott (Der.) Organizational environments: Ritual and rationality Newbury Park: Sage Publications, (1983)

Greening D.W ve Gray B., Testing a model of organizational response to social and political issues, Academy of management journal, c.37, (1994)

Zucker LG., Institutional patterns and organizations, Cambridge: Ballinger. (1988)

Oliver, C., The influence of institutional and task environment relationships on organizational on organizational performance: The Canadian construction industry, Journal of management studies, c.34, (1997)

Pfeffer , J ve Salancik, G.R., The external control of organizations, New York: Herper and Row, Stanford univesity Pres, (2003).

DiMaggio , P. J. ve Powell, W.W, The ıron cage revised: Institutional isomophism and collective rationality in the organizational fields, American sociological review, c. 48 s. 2, (1983)

DiMaggio , P. J. ve Powell, W.W, Introduction, W.W. Powell ve P.J. DiMaggio (Der.) The new Institutionalsm in the organizational analysis, Chicago: university of Chicago pres., (1991)

Scott WR., The adolescence of institutional theory, Administrative science querterly, c.32, (1987)

Scott, W.R., Itroduction: Institutional theory and organizations, W.R. Scott ve S. Cristensen(der.), The institutional construction of organizations. Tousand Oaks: Sage. , (1995).

Erel, D., Yeni Kurumsalcı Yaklaşım Örgütlerin Analizinde Bir Paradigma Değişimine İşaret Ediyor mu?, Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 12, s. 5, (2002).

Meyer J.W. ve Rowan, B., Institutionalized organizations: Formal Structure as Myth and ceremony, American Journal of Sociology, c. 83, (1977).

Yin, R. K., Case Study Research Design and Methods, Sage Publications, (2002).

Şimşek, H., Yıldırım, A., Nitel Araştırma Yöntemleri, Tıpkı Basım: Ankara, (2003)

http://www.gazeteparc.com/h36165-istanbul-park-imar-plan-degisikligine-

yurutme-durdurma-karari.html., (11.2009)

www.mimarodasi.org.tr, (12.2009)

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=9766, (12.2009)

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-163150, (12.2009)

http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=14642, (01.2010)

http://www.arkitera.com/haberler/2004/10/18/parkotel.htm, (01.2010)

http://www.yapıteklif.com/haber.apx?ID=226&baslik (11.2009)

http://wap.ntvmsnbc.com/id/24984406/, (10.2009)

http://www.tumgazeteler.com/?a=792304, ( 02. 2010)

http://www.nethaber.com/Toplum/14832/, (10.2009)

http://www.mimarist.org/mmektup/index.cfm sayi=10&RecID=104, (11.2009)

http://www.yapi.com.tr/Haberler/haber_Detay_37445.html, (09.2009)

http://www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=27300,

(09.2009)

http://www.mimdap.org/w/?p=431, (10.2009)

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=8268, (12.2009)

http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=46605&tipi=17=0,(02.2010)

http://www.yapi.com.tr/Haberler/kiz-kulesi-sil-bastan_10142.html (01.2010)

http://arsiv.sabah.com.tr/2008/03/02/haber,99C2B259A4D54BD5ADAFE7C2482

A5E7.html, (01.2010)

http://www.kizkulesi.com.tr/Default2.asp (02.2010)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Tülay Çivici, Serdar Kale

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.