Potansiyel ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde akuatik organizmaların biokullanılabilirliliği

Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç

Öz


İçinde bulunduğumuz sanayi ve teknoloji çağında mevcut üretim faaliyetleri, nüfus artışı, kırsal bölgeden kentsel bölgelere göç, çarpık şehirleşme, doğal alanların tahribi gibi faaliyetler sonucunda su ortamları hızla kirlenmektedir. Kirlenme suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkilemektedir. Su ortamındaki kirlilikleri belirlemede günümüze kadar en yaygın kullanılan metotlar genelde suyun kimyasal analizleridir. Ancak kimyasal yöntemler su ortamındaki organizma üzerinde kirleticilerin etkisini gösterememektedir. Akuatik organizmalar bulundukları su ortamı ile denge içerisinde olduklarından su ortamının potansiyel kirlilik seviyesini biyolojik açıdan temsil edebilirler. Su ortamındaki besin zinciri de göz önüne alındığında kirleticiler (organik kökenli olan PAH (poli aromatik hidrokarbonlar), PCB(poli klorlu bifeniller), pestisitler; inorganik kökenli olan ağır metaller..) bir organizmadan başka bir organizmaya ve insana kadar ulaşabilmektedir. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada insanda oluşabilecek birikim ve görülebilecek etkileri anlamak ve yorumlamak açısından akuatik organizmaların biokullanılabilirlik seçenekleri değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Burger, J., Gochfeld, M., “On Developing Bioindicatörs for Human and Ecological Health”, Environmental Monitoring and Assessment, Vol.66, p.p.23-46, (2001)

. Gündüz T., ”Çevre Sorunları”, Ankara Üniversitesi., Fen Fak., Kimya Bölümü, Ankara, (1994b)

. Haritonidis, S., P. Malea, “Bioaccumulation of Metals by the Green Alga Ulva rigida from Themaikos Gulf, Greece”, Environmental Pollution, Vol.104, p.p. 365-372, (1999)

. Kamalı Uğur A., “Samsun-Ordu Kıyı Şeridinde Deniz Kirliliğinin İncelenmesi ve Kirlilik Birikiminin Midye Örneğinde Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, (1999)

. Kurt , P. B., “Karadeniz-Samsun Kıyı Şeridinde Çeşitli Organik Kirleticilerin Midye ve Deniz Suyunda İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, (2000)

. Landis, W.G., Ho Yu, M., “Environmental Toxicology”, Impacts of Chemicals Upon Ecological Systems, Second Edition, Chapter-3“An Introduction to Toxicity Testing”, Lewis Publishers, CRC Pres LLC, (1999)

. Landis, W.G., Ho Yu, M., “Environmental Toxicology”, Impacts of Chemicals Upon Ecological Systems, Second Edition, Chapter-8 “Heavy Metals”, Lewis Publishers, CRC Pres LLC, (1999)

. Lynngby, J.E., “Monitoring of Heavy Metal Contamination in the Limfjord, Denmark, using Biological and Sediment”, The Science of the Total Environment, Vol.64, p.p.239-252, (1987)

. Luoma, S.N., “Bioavailibility of Trace Metals to Aquatic Organizms-A Rewiew”, The Science of the Total Environment, Vol. 28, p.p.1-22, (1983)

. Muse, J.O., Stripeikis, J.D., Fernandez, F.M., d’Huicque, L., Tudino, M.B., Carducci, C.N., Troccoli, O.E., “Seaweeds in the Assessment of Heavy Metal Pollution in the Gulf San Jorge, Argentina”, Environmental Pollution, Vol.104, p.p. 315-322, (1999) [11]. Özkoç, H.B., Tosun, N., “Deniz Kirliliğinde Midyelerin Biomonitör Olarak Kullanımı”, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 25-26 Kasım, İzmir, (1999)

. Rainbow, P. S., Phillips, D.J.H., “Cosmopolitan Biomonitors of Trace Metals”, Marine Pollution Bulletin, Vol.26, Number 11, pp.593-601, (1993)

. Rainbow, P.S., “Biomonitoring of Heavy Metal Availability in the Marine Environment”, Marine Pollution Bulletin, Vol.31, pp.183-192, (1995)

. Rainbow, P.S., “Trace Metal Concentrations in Aquatic Invertebrates: Why and so What?”, Environmental Pollution, Vol 120, pp.497-507, (2002)

. Rand, G.M., Petrocelli, S.R., “Fundamentals of Aquatic Toxicology Method and Applications”, Hemisphere Publishing Corporation, Washington, USA, (1984)

. Serfor-Armah, Y., Nyarko, B.J.B., Osae, E.K., Carboo, D., Anim-Sampong, Seku, F., “ Rhodophyta Seaweed Species as Bioindicators for Monitoring Toxic Element Pollutants in the Marine Ecosystem of Ghana”, Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 127, p.p.243-253, (2001)

. Sheata, S.A., Lasheen, M.R., Kobbia, I.A., Ali, G.H., “Toxic Effect of Certain Metals Mixtureon Some Physicological and Morphological Characteristics of Freshwater Algae”, Vol.110, p.p.119-135, (1999)

. Taylan, Z.S., “Su Ortamlarında Ağır Metal Kirliliğinin Biomonitör Organizmalarla İzlenmesi”, Yüksek Lisans Semineri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Samsun, (2004)

. Terry, P. A., Stone, W., “Biosorbtion of Cadmium and Copper Contaminated Water by Scenedesmus Abundans”, Chemosphere, Vol.47, p.p. 249-255, (2001)

. Wang, W.X., Fisher, N.S., “Delineating Metal Accumulation Pathways for Marine Invertebrates”, The Science of Total Environment, 237, p.p. 459-472, (1999)

. Webb, D., Gagnon, M.M., “Biomarkers of Exposure in Fish Inhabiting the Swan- Canning Estuary Weatern Australia-a preliminary study”, Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery, p.p.259-269, (2002)

. Villares, R., Puente, X., Carballeria, A., “Ulva and Enteromorpha as Indicators of Heavy Metal Pollution”, Hydrobiologia, Vol.462, p.p. 221-232, (2001)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Zeynep Seda Taylan, Hülya Böke Özkoç

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.