Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları

Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker

Öz


Bu çalışma 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim II. sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ile ortak hataları ve karmaşık sayılara yönelik tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin karmaşık sayılara yönelik, tutumları ile kavram yanılgıları arasında bir ilişki olup olmadığını araştımak amacıyla yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 maddelik Karmaşık Sayılar Tutum Ölçeği ile kavram yanılgısı ve hataların belirlenmesinde 15 maddelik Karmaşık Sayılar Teşhis Testi kullanılmıştır. Karmaşık Sayılar Tutum Ölçeğinin güvenirliğinde Cronbach Alpha katsayısı .94 'tür. Yapı geçerliği için yapılan faktör analizinde ölçek tek boyutlu çıkmıştır. Karmaşık Saydar Teşhis Testinin güvenirliğinde Cronbach Alpha katsayısı .73 'tür. Geçerlik için ise uzman görüşü alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 11.5 paket programı kullanılmıştır. Karmaşık sayılar konusunda ortaöğretim II. sınıf öğrencilerinin sahip oldukları kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Karmaşık sayılara yönelik tutumların olumluya  yakın olduğu ve karmaşık sayılara yönelik tutumla karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları arasında pozitif yönde manidar bir ilişki olduğu belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akın, F. (2002). İlköğretim 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi . Eğitim ve Bilim, 11(62), 31 -36.

Baki A., (1996). Matematik Eğitiminde Değişim. Ç.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 41-47.

Baki, A., & Bell, A. (1997). Ortaöğretim Matematik Öğretimi, Cilt I.Ankara:YÖK [5] Demetgül, Z. ( 2001) Trigonometri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespit

Edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, KATÜ, Trabzon.

Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E., (2002). Üç Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.

Ersoy,Y., & Erbaş, A. K.(2000). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları ve Olası Kavram Yanılgıları , from www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t225DA.pdf

Garaway, G. B. (1994). Language, Culture, And Attitude In Mathematics And Science Learning: A Review Of The Literature. Journal of research and development in education, 27(2), 102.

Karapür, İ. (2002). Van’daki Liselerde Olasılık öğretiminde Görülen Kavram Yanılgıları, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Kaytancı, N. (1998). İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrencilere Problem Çözme İle İlgili Kritik Davranışları Kazandırılmasında Öğrenme Düzeyinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Kim, S., & Hocevar, D. (1998). Racial Differences in Eighth-Grade Mathematics: Achievement and Opportunity to Learn. Clearing House, 71(3), 175-178.

Ma, X., & Kishor, N. (1997). Assessing the Relationship Between Attitude Toward Mathematics and Achievement in Mathematics: A Meta- Analysis. Journal for research in mathematics education, 28(1), 26-47.

Ma, X. (1999). Dropping Out of Advanced Mathematics: The Effects of Parental Involvement. Teachers College Record, 101(1), 60-81.

Ma, X. (2003). Effects of Early Acceleration of Students in Mathematics on Attitudes toward Mathematics and Mathematics Anxiety. Teachers College Record, 105(2), 438-64.

Ma, X., & Xu, J. (2004). Determining the Causal Ordering between Attitude toward Mathematics and Achievement in Mathematics, American journal of education, 110(3), 256-280.

Minato, S., & Kamada, T. (1996). Results of Research Studies on Causal Predominance Between Achievement and Attitude in Junior High School Mathematics of Japan, Journal for research in mathematics education, 27(1), 96- 99.

Moralı, S., Köroğlu, H., & Çelik, H. (2004). Buca Eğitim Fakültesinde Matematik öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24(1), 161-175.

Odell, P. M., & Schumacher, P. (1998). Attitudes Toward Mathematics and Predictors of College Mathematics Grades: Gender Differences in a 4-Year Business College. Journal of education for business, 74(1), 34-40.

Orhun, N. (1998, Mayıs). Cebir Öğretiminde Aritmetik İşlemlerdeki Üslü Ve Köklü Çokluklardaki Yanılgıların Tespiti, Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yılı Matematik Sempozyumu, Erzurum.

Oruç, M. (1993). İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki, Bilim Uzmanlığı Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özbellek, S. ( 2003). İlköğretim 6. ve 7.Sınıf Düzeyindeki Açı konusunda Karşılaşılan Kavram Yanılgıları, Eksik Algılamaların Tespiti ve Giderilme Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Özsoy, N., & Kemankaşlı, N. (2004), Ortaöğretim Öğrencilerinin Çember Konusundaki Temel Hataları ve Kavram Yanılgıları, TOJET.

Pearce, K. L., Lungren, M., & Wince, A. (1998). The effects of curriculum practices on first graders' attitudes, activity preference, and achievements in mathematics. Education, 119(1), 82-90.

Reynolds, A. J., & Walberg, H. J.A. (1992). Process Model of Mathematics Achievement and Attitude. Journal for research in mathematics education, 23(4), 306.

Schechter, E.(2006, February 17).The Most Common Errors In Undergraduate Mathematics, from http://www.math.vanderbilt.edu/~schectex/ commerrs/

Şandır, H., Ubuz, B., & Argün, Z. (2002). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mutlak Değer Kavramındaki Öğrenme Hataları ve Kavram Yanılgıları. "V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özetler)", p.252.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Türkmen, L. (2002). Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 218-228.

Ubuz, B. (1999).10. Ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometri Konularındaki Hataları ve Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16,17, 95-104.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Necla Turanlı, Vildan Keçeli, Naime Karakaş Türker

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.