İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Hülya Gür, Gülay Seyhan

Öz


Öğrencilerin matematiği sevmesi ve başarılı olabilmesi için öğretimde değişiklikler yapmak ve yeni öğretme ve öğrenme modellerine yönelmek gerekmektedir. Bu çalışmada, Aktif Öğrenmenin  öğrenci başarısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öğrenciler ile uygulama yapılarak konu ile ilgili veriler derlenmiş ve analiz edilmiştir.

Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesinde merkeze bağlı Sabahattin Göndür İlköğretim Okulu'ndaki 7. Sınıf öğrencilerine (ndeney=20, nkontrol=22, ntoplam=42) "çember ve daire" konusunun aktif öğrenme yöntemleri ve geleneksel yöntemler kullanarak öğretimi yapılmış ve bu iki yöntemin öğrencilerin başarısına etkisi incelenmiştir. Deney grubu öğrencilerine Aktif Öğrenme Yaklaşımına uygun etkinliklerle ("pi sayısı ve çemberin çevresi", "dairenin alanı") ve kontrol grubu öğrencilerine geleneksel yöntemler kullanılarak öğretim yapılmıştır. Uygulamadan önce ölçme aracı olarak gruplara öntest verilmiştir. Uygulama bitiminde gruplara sontest uygulanmıştır.

Aktif öğrenme yöntemlerinin geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin başarısında daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanmasından önce ve sonra matematik başarılarında geleneksel yöntemlerin uygulandığı kontrol grubuna göre anlamlı bir fark gözlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kyriacou, C., "Active Learning in Secondary School Mathematics", British Educational Journal, 18, 3, (1992).

"Learning Matehematics and Science Through Active Learning", http://www.nap.edu/readingroom/

Smith, J., "Active Learning of Mathematics", Mathematics Teacher, 154, (1996).

Çömlekoğlu, “G., Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Hesap Makinesinin Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balıkesir, (2001).

Hartley, J., Davies, I., K., "Note-taking: A critical review", Programmed Learning and Educational Technology, 15, (1978).

Açıkgöz, K.Ü., “Aktif Öğrenme”, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, (2002).

Laws, P., Sokoloff, D. & Thornton, R., "Promoting Active Learning Using the Results of Physics Education Research", http://science.uniserve.edu.au/newsletter/vol13/sokoloff.html.

Rosenthal, J.S., "Active Learning Strategies in Advanced Mathematics Classes", Studies in Higher Education, 20, 2, (1995).

Ersoy, Y., "Mathematics Education in Turkey: Challenges, constraints and need for an innovation", IN: Proc, IACME-8, UNESCO Pub. (ED-92 WS-11), Paris, s.156-158, (1992).

TIMMS (Third International Mathematics and Science Study), http://TIMMS.bc.edu/TIMMS/presspop3.html, (1999).

Gür, H., “Active Learning”, Doktara Tezi, (1999).

Pekin, H., “İlköğretim 5. Sınıf Geometri Dersinde Aktif Etkileşimli Öğrenme”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Bursa (2000).

Çepni, S., Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Erol Ofset Matbaacılık, 2001.

Karasar, N., “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (1998). [15] Altun, M., “Matematik Öğretimi”, Alfa Yayıncılık, İstanbul, (2001), s.8.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Hülya Gür, Gülay Seyhan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.