Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve Çevresinin Vejetasyonu

Berna Sanön, Fazıl Özen

Öz


Aratlrma alam  cografi  olarak  Marmara  Bolgesinin  Güney  Marmara  bölümünde, fitoeografik olarak ise  Akdeniz (Mediterranean) floristik bolgesinde yer almaktadir.

Araştırma alannını vejetasyonu Braun-Blanquet Metodu kullamlarak çalışılmış ve orman vejetasyonuna ait iki bitki birligi halinde sınıflandırılmıştır .

 Çalı vejetasyonu

- Paliuro -Quercetum  infectoriae  birligi

Orman vejetasyonu

-Phillyreo- Pinetum  brutiae  birligi


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çırpıcı, A. " Türkiye'nin flora ve vejetasyonu üzc.:rincleki çalı~mabr"'. Doğa Derg., Ti.irk Botanik. 11(2), 2 1 7-232 (1987).

Quezel, P. and Pamuk9uogl u, A. •• Vejctat i on des hautcs montagnes ci"A natoi a nord­ occidentezlc'", Israel Journal of Botany. 1 9(2-3 ), 348-400 ( 1970).

[ 3 ] Quezel, P.. Pam u k9 uogl u, A., '"Etude Ptytosociol ogique des Forests d 'Abics cq ui­ trojani et de Fagus oriental i s du Kaz Dag.", Ann. Fae. Sci. Ma rseille, 42 145-1 51 ( 1969).

] Regel, C., Pamuk9uogl u, J., "Kazdag1, Murat Dag1, Bozdag Vejetasyonu ile Gi.ineybat1 Anadol u Ormanlan Hakkmda Bildiri" Ege Univ. Fen Fak. ilmi Rap. , 22, 1-24 (1965).

()zen, F., "Bahkesir Degirrnenbogaz1 ve <;::evresi nin vejetasyonu" Ond. May. Un. Fen Derg., 8 ( 1 ), 54-76 ( 1997).

G1da-Tan m ve Hayvanc1h k Bakanhg1, Devlet Meteoroloji ileri Genel, Mi.idi.irl i.igi.i Meteoroloji Bi.ilteni (1974).

Emberger, L., '"uine classification biogeograpyique des climats", Rec. Trav Lab.

Bot. Fae, Scic, Montpellier, 7, , 3-43 (1955).

Akman, Y., " iklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metotlan ve Tiirkiye iklimleri)"

Palme Yay111lan, Ankara ( 1990).

[ 9] Maden Tetkik ve Arama Genel Mi.idi.irli.igi.i 1/1 00.000 ol9ekli Ay1msama nitelikli Ti.irkiye J eoloji haritalan serisi Balikesir -F6 Paftas1 (1986).

[ l 0J Anonymous, "Bahkesir iii Verimlilik Envanteri ve Gilbre ihtiyac; Raporu", T.C. Tan m Orman Ve Koy Hizrnetleri Gene! Mi.idi.irli.igi.i Yay111lan, TOVEB Yay111 No

:37, Genel Yaym No :779, Ankara, (1 985)

1] Braun-Blanquet, J., Plant Sociology (Translated by Fuller and Conard), New New York and London, (1932).

Se9men, 6., "Nif Dag1 (izrnir) vejetasyonununBitkiSosyolojisi ve Ekolojisi yoni.inden aratmlmas1'', 9. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sivas, cilt 3 (21 -23 Eyli.il

.

j Zohary, M.," Geobotanical Foundations of the Middle East" Gustav Fischer,(1973)

Akrnan, Y., "Tiirkiye Orman Vejetasyonu", Ankara Oniversitesi Fen Fak. Botanik Anabilim Dah, Ankara (1995).

Durnan, H., "' Engizek Dag1 (Kahramanmara ) vejetasyonu", Tr. J. of Botany,

,179- 212 (1995).

[l 6]Gernici, Y., "Akdag (Afyon-Denizli) ve (:evresinin vejetasyonu", Doga Botanik Derg. , 12 (1 ), 8-57 (1988).

Ozen, F., K1l1119, M., " (:arngoli.i (Yakakent) ve 9evresinin flora ve vejetasyonu", 12.

Ulusal Biyoloji kongresi, Edirne, 6-7 Temrnuz (1994).

Quezel, P., Barbero, M., Akrnan, Y., L'Interpretation Phytosoc10logique des Groupements Forest1ers Dans le Bassm Mediterraneen Onental, Documents Phytosocwlogiques, Vol. II : 329-352 (1978).

Bekat, L., Oflas, S., " Bozdag (Oderni) vejetasyonu", 10. Ulusal Biyoloji Kongresi

, Erzurum, 257-271( 18-20 Temrnuz 1990).

Akman, Y., Ekirn, T.," Gelibolu Tarihi Milli Parki vejetasyonu", Doga TU Botanik Derg., 12 (2), 105-115 (1988).

Uslu, T., "A Plant Ecological and Sciological Research on the Dune and Maquis Vegetation between Mersin and Silifke", Communicatrnns, C2, 1, 1-39 (1977).

Vural, M., Duman, H., Gilner, A., Sagban, H., "Koycegiz-Dalyan (Mugla) vejetasyonu",

Tiirk Botanik Derg. , 19 (4), 446-467 (1995).

Kilm9, M., "i9 Anadolu-Bat! Karadeniz Ge9i Bolgesinde Devrez <;::ay1 ile K1z1hrmak Nehri Arasmda Kalan Bolgenin Vejetasyonu", Doga Bilim Derg. , A2, 9 (2), 315-355 (1985).

Ozen, F., Kilm9, M., "Ala9am-Gerze ve Boyabat-Duragan arasmda kalan bolgenin vejetasyonu: 2-0rman ve Bozuk Orman vejetasyonu", Tr. J. of Botany, 19, 87-105 (1995).

Yurdakulol, E., "Pos Ormanlan A phytosociological and ecological research on the vegetion of the Pos Forests (Adana, distr. Karsant1) on the Anti-Taurus Mountains", Communications, C2, 24, 1-50 (1981).

Kutbay, H.G., Kilm9, M., "Nebyan Dag1 (Samsun) ve <;::evresinin Vejetasyonu Dzerinde Fitososyolojik ve Ekolojik Bir Aratirma", Tr. J. Of Botany, 19 (1), 41-63 (1995).

!27] Akman, Y., Barbero, M., Quezel, P., " Contribution a l'etude la vegetation forestiere d'Anaolia mediterraneenne", Phytocoenologia, 5 ( 1) , 1-79 ( 1978).

Se9men, b., Leblebici, E., "Gok9eada-Bozcaada Adalannm vejetasyon ve Floras1",Bitki, 5 (2), 200-300 (1978).

Se9men, 0., Gemici ,Y., "izmir Yamanlar Dag1 vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yononden Aratmlmas1'', E.U.Faculty of Science Journal,B (6), 1, ( 1983).

Akman, Y., Barbero, M., Quezel, P., "Contribution a l'etude la vegetation forestiere d'Anaolia septentrionale", Phytocoenologia, 8, ( 1980).

Yaymta , M., " Burdur Katranc1k (Kestel) Dag1 flora ve vejetasyonu", Ph. D. Tezi, Ege Dniversitesi Fen Fak. Biyoloji Boltimti Botanik Anabilim Dah, Bornova-izmir, (1989).

!32] Demirors, M., "Zonguldak-Karabtik ve Bartm arasmda kalan bolgeni bitki sosyolojisi yontinden aratmlmas1" , Ph. D. Tezi, Ankara Oniversitesi Fen Fak.Biyoloji Boltimti, Ankara, (1986).

Barkman, J., Moravec, J., Rauschert, S., "Code of phytosociological nomenclature"

Vegetation, 67, 145-195 (1986).

Sorensen, T., " A method of establishing groups of equel amplitude in plant sociology based on similarity of species content" Biol. Skr. K. danske.Vidensk Selsk., 5 (4), 1- 34 (1948).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Berna Sanön, Fazıl Özen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.