Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim

Okan Kon, Bedri Yüksel

Öz


Çalışmada, örnek olarak Balıkesir ilindeki yedi katlı ana bina ve tek katlı matbaa binasından oluşan bir kamu binasındaki kazanlar alınmıştır. Binada 600.000 kcal/h’lik doğal gaz yakan iki adet fuel-oil’den doğal gaza çevrilmiş kazan bulunmaktadır. Ana bina; 13968 m2, matbaa binası ise 1534 m2 kulanım alanına sahiptir. Çalışmada ilk olarak, örnek alınan binada aralık ayı içerisinde beş günlük süreyle sıcaklık ve bağıl nem değerleri ölçülmüştür. Ayrıca TS 3419’dan alınan örnek bina için teorik iç ortam sıcaklık ve bağıl nem değerleri tespit edilmiştir. Ölçülen ve teorik olarak alınan bu sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin ortalamasına bağlı olarak kazanlarda kullanılan yanma havasının su buharı miktarı hesaplanmıştır. İkinci olarak, Balıkesir ilindeki yakıt olarak kullanılan doğal gazın içeriğine bağlı olarak kimyasal formülü tespit edilmiştir.  Üçüncü olarak, bina ısı merkezinde bulunan kalorifer kazanlarında baca gazlarının ölçümleri yapılmış, baca gazı özellikleri ve hava fazlalık katsayıları tespit edilmiştir. Ek olarak doğal gaz yakan kazanlarda teorik hava fazlalık katsayısı tespit edilmiştir. Son olarak tespit edilen bu değerlerle, yanma denklemleri kullanılarak baca gazı ile çevreye salınan CO2 emisyonu, bacadaki oluşan su buharı miktarı ve yanma sonu gazlarının çiğ noktası sıcaklık değerlerinin hesapları ölçülen ve teorik olarak alınan parametreler bağlı olarak yapılmıştır. Aradaki farklar tespit edilmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Böke Y. E., Aydın Ö.; Doğal Gaz Yanmasında Ocak Yükünün Karbonmonoksit Emisyonu Üzerine Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), (2010).

Doğal Gaz-LPG Tesisatı ve Bacalar, ISISAN Yayınları No: 345

Bilgin A.; Kazanlarda Baca Gazı Analizlerinin Değerlendirilmesi, İç Soğuma Kayıplarının İrdelenmesi, V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 617-622, İzmir, (3-6 Ekim 2001).

Yalçın S. E., Buhar Kazanlarının Eksergoekonomik Çözümlemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2006).

Özkan D.B., Onan C.; “Optimum of insulation thickness for different glazing areas in buildings for various climatic regions in Turkey”, Applied Energy, 88, 1311-1342, 2011.

Kon O., Farklı Amaçlarla Kullanılan Binaların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Teorik ve Uygulamalı Olarak Belirlenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, (2014).

Karadavut D., Emisyon Ölçüm Kuralları ve Emisyon Ölçüm Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü.

AKSA Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Verileri

Çengel Y. A., Boles M. A., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Türkçesi: Derbentli T., Literatür Yayıncılık, 2002, İstanbul.

Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Verileri

TS 3419; Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri-Projelendirme Kuralları, Türk Standardı, Ankara, (Nisan 2002).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Okan Kon, Bedri Yüksel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.