Lise X sınıf, Kimya II Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

F. İnci Morgil, Ayhan Yılmaz

Öz


Eğitimin tüm aşamasında kullanılan ders kitaplarının hazırlanırken müfredat programları çerçevesinde, eğitim ve öğretimi etkili kılacak şekilde hazırlanması ön şarttır. Kimya gibi fen dersleri de bu süreçte en etkin kullanılabilecek disiplinlerden biridir. Lise X. Sınıf Kimya II ders kitaplarından 6 farklı örnek seçilerek içerik, anlatım biçimi, öğrenci ilgi ve beklentilerine uygunluk düzeyi, görünüş-boyutlar yönüyle incelenmiştir. Kimya II ders kitaplarının aynı yönlerden değerlendirilmesi için anket soruları hazırlanmış ve bu sorular 50 kimya öğretmeni ile 100 Lise II. sınıf öğrencisine sorulmuş ve yanıtlar değerlendirilmiştir. Bu yanıtlarla saptadığımız sonuçlar, paralellik göstermektedir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


YÖK / Dünya Bankası /Kimya Öğretmeni.

Özinönü ,K., Innovations and Changes in Secondary School Science Curricula, Ankara. Kalite Matbaası (1976).

Eren,E., “Ortaöğretimde Biyolojide Programlarının Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni., Ankara(1990).

Armbruser, B.B. and Anderson , T.H., Text-book Analysis The International Encylopedia of Curriculum, edited by Arich Lewy, Pergoman Press (1991).

Yılmaz., A., Seçken N., Morgil İ., Lise XI. Sınıf ,Kimya III Ders Kitaplarının Kimya Eğitimine Uygunluklarının Araştırılması, Hacettepe Üni., Eğitim Fak. Dergisi. (1998). (Baskıda).

Alkaan, C. ”Eğitim Ortamları”, Ankara s. 375 (1979).

Çilenti, K., “Fen eğitimi teknolojisinde iki boyutlu görsel eğitim materyali düzenleme ilke ve tekniklerinin yabancı dil öğretimine uygulanması”. Doktara Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara (1985).

Ertürk, S. “Eğitimde Program Geliştirme” ,Ankara.Yelkentepe Yayınları .s 170 (1986).

MEB, 2479-2480 sayılı Tebliğler Dergisi, Ankara .Milli Eğitim Basımevi (1997).

Morgil, İ. ve Say ,R., ”Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim(BDE) uygulamaları I. BDE’de Kimya eğitimi yazılımları için “Ön Plan ve Öğretim Tasarım “aşamalarının geliştirilmesi ve öneriler” Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 : 187 -190 (1996).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 F. İnci Morgil, Ayhan Yılmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.