Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarının Derlenmesi

Nuray Yörük, Nilgün Seçken

Öz


Çalışma kapsamında Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uygulanmış olan kimya öğretim programları derlenerek, tüm öğretim programlarının tek kaynakta toplanması ve aynı zamanda kimya öğretim programlarında sınıflara göre ders saatlerinin karşılaştırmalı olarak sunulması amaçlanmıştır. Cumhuriyet döneminde kullanılan ilk kimya programı 1930’da geliştirilmiştir. Diğer kimya programları geliştirilme tarihlerine göre sıralanmıştır. Buna ek olarak 1934 ve 1938 yıllarında kullanılan modern kimya kavramları sözlükte sunulmaktadır.  Araştırmanın yürütülmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kütüphanesi, MEB, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Arşiv Kütüphanesinde yer alan orijinal kaynaklardan yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini MEB; TTKB’nin kabul ettiği kimya öğretim programları oluşturmuştur.

Araştırma kapsamında; kimya öğretim programlarında sınıflara göre yer alan konu başlıkları ve ders saatleri sunulmaktadır. Yapılan literatür taramasında şimdiye kadar Cumhuriyet Dönemi kimya öğretim programlarının orijinal hallerinin bir arada bulunduğu kaynağa rastlanmamaktadır. Bu çalışma ülkemizde yapılan tüm kimya öğretim programlarının orijinal haliyle tek kaynakta toplamakta, kimya öğretiminin 1934 yılından başlayarak son hazırlanan Kimya Öğretim Programına kadar geçirmiş olduğu evreleri yansıtmaktadır. Bu çalışmanın ileride geliştirilecek kimya öğretim programlarına ve uluslar arası eğitim programlarını karşılaştırma çalışmalarına katkı sağlaması beklenmektedir

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ayas, 1995, Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.

DeBoer, G. E. 1991, A history of ideas in science education. New York: Teachers College Press.

Yılmaz, A. (1990). Türkiye’de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi, sonuçları ve öneriler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özgüç, B. (1997). Askeri öğretim kurumlarında uygulanan kimya müfredat programları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ünal, S. (1997). Cumhuriyet dönemi ortaöğretiminde kimya müfredat programları. “Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-I” 27-28-29 Kasım .Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi.

Özat, Y.S. (1997). Ortaöğretimde kimya programlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gök, D.(2003).1957’den günümüze normal liselerde okutulan kimya-I müfredatının ve kitaplarının karşılaştırılarak incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 100. Yıl Üniversitesi, Van.

Aslanov, H. (2007). Türkiye ve Azerbaycan ortaöğretim kimya müfredat programlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir.

Dalmaz, O. (2007). Türkiye Amerika ve İngiltere ortaöğretim kimya müfredat programlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir.

Erol, H. (2009), 1957-2007 yılları arasında yayımlanan ortaöğretim kimya dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Aydın, A. Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama sürecinin gerçekleştirilmesinde 1992’den beri uygulanan ortaöğretim kimya Müfredat programının uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), (223–233), (2007).

MEB; 1990, s.32Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretimde Yeniden Düzenleme ve Reform Semineri, Ankara, 1990

Orta Mektep Müfredatı (1930), TC Maarif Vekâleti, Devlet Matbaası İstanbul, 1930.

T.C Maarif Vekâleti (1934) Lise Müfredat Programı, Devlet Matbaası, s. 69–74, İSTANBUL.

T.C Kültür Bakanlığı (1935) Lise Kimya Programı Kılavuzu, Devlet Basımevi, İSTANBUL.

T.C Kültür Bakanlığı (1938) Lise Programı, Devlet Basımevi, s. 79–84, İSTANBUL.

T.C Maarif Vekâleti, Tebliğler Dergisi (1952) Cilt:15, sayı:710, tarih: 1 Eylül 1952, s. 119.

T. C MEB, 1952, Lise Müfredat Programı, Milli Eğitim Basımevi, s.13–68

T.C Maarif Vekâleti, Tebliğler Dergisi (1954) Cilt17, sayı:816, tarih: 13 Eylül 1954, s. 120-124.

T.C Maarif Vekâleti, (1956) Lise Müfredat Programı, Maarif Basımevi, s. 64–82, ANKARA.

T.C Maarif Vekâleti (1960) Lise Müfredat Programı, Maarif Basımevi, s.77-94, ANKARA.

T.C. MEB (1970) Lise Müfredat Programı, Milli Eğitim Basımevi, s.77-95, ANKARA.

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi (1971)Ortaöğretim ikinci devre 1. Sınıf Fen Bilgisi (fizik, kimya) Taslak Programı, Cilt:34, sayı:1649, tarih: 22 Mart 1971, s.97–98

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi (1973) Cilt: 36, sayı:1769, tarih: 3 Aralık 1973, s. 443–444.

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi (1985) Cilt:48, sayı:2197, tarih: 7 ekim 1985, s.415–420.

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi, (1985)“Lise ve dengi okullarda tek tip uygulanacak olan Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretim Programları” Cilt48, Sayı: 2197, tarih: 26.Eylül. 1985 s. 413

T. C. MEB, Tebliğler Dergisi(1991)‘Lise Haftalık Ders Çizelgesi’, Karar sayı:182, Tarih: 16.9.1991

T.C. MEB, (1994) Ders Geçme Kredi Yönetmeliğini Uygulayan Orta Öğretim Kurumlarının Fen Bilimleri I-II. Dersi Öğretim Programları, Milli Eğitim Basımevi, ANKARA.

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi (1992) Sayı:2359, Tarih: 25 Mayıs 1992, s. 340–347.

MEB, 1996/2005 Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme önetmeliğini Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarının 9,10,11,12. Sınıflarına ait haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri. Tebliğler Dergisi, Ankara.

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi,(2005) Cilt:68, sayı:2575, tarih: Ağustos 2005, s. 582–583.

T.C. MEB, TTKB (2007) Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, www.meb.gov.tr

T.C. MEB, TTKB (2008) Ortaöğretim 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, www.meb.gov.tr

T.C. MEB, TTKB (2009) Ortaöğretim 11. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, www.meb.gov.tr

T.C. MEB, TTKB (2009) Ortaöğretim 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı, www.meb.gov.tr

T.C. MEB, Tebliğler Dergisi (1985)‘Lise Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi’ Cilt:48, Sayı: 2196, tarih: 6.Eylül.1985 s. 399

Üneri, S., & Kuleli, Ö. (1981). Kimya terimleri sözlüğü / Haz: Saadet Üneri, Ömer Kuleli, Osman Gürel. Ankara : Ankara Univ., 1981.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu, (1963), TDK Yayınları, Ankara Üniversitesi, Basımevi


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Nuray Yörük, Nilgün Seçken

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.