Teknoloji destekli öğretim materyalleri WebQuestlerin yeterliklerini yordayan değişkenler

Mevhibe Kobak-Demir, Hülya Gür

Öz


Bu çalışma öğretmen adaylarının tasarladıkları WebQuest etkinliklerinin yeterliklerini yordayan değişkenlerin belirlenmesini amaçlayan korelasyonel bir araştırmadır. Modele dahil edilen değişkenlerden WebQuest etkinliklerinin yeterlikleri yordanan (bağımlı) değişken; öğretimde WebQuest kullanmaya yönelik algı, akademik başarı ve bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı seviyesi, yordayan (bağımsız) değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırma bir devlet üniversitesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 74 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmen adaylarının matematik öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak hazırladıkları WebQuestler, “WebQuest Değerlendirme Tablosu (Rubric)” ile değerlendirilmiştir. Veriler fakülte kayıtları, Matematik Öğretiminde WebQuest Kullanmaya Yönelik Algı Ölçeği" ve "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Seviyeleri Ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerinin analizinde regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının tasarladıkları WebQuest etkinliklerinin yeterliklerinin %53.5’ini bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı seviyeleri ile açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kağızmanlı B.T., Tatar E. ve Zengin Y., Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 2, 349-370, (2014).

Akkoyunlu, B., Educational technology in turkey: past, present and future, Educational Media International, 39, 2, 165-174, (2002).

Koçak Usluel Y., Özmen B. ve Çelen F. K., BİT’in öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline eleştirel bir bakış, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5, 1, 34-54, (2015).

Mishra, P. ve Koehler, M.J., Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge, Teachers College Record, 108, 6, 1017-1054, (2006).

Özmen, B., Usluel, Y., ve Çelen, F.K., Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler, 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Afyonkarahisar, Türkiye, (2014).

Shulman, L.S., Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14, (1986).

Koh J.H.L., Chai C.S. ve Tsai C.-C., Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey, Journal of Computer Assisted Learning, 26, 563–573, (2010).

Koehler, M. J. ve Mishra, P., What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9, 1, 60-70, (2009).

Lee, M.H. ve Tsai, C.C., Exploring teachers' perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the world wide web. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 38, 1, 1-21, (2010).

Horzum M., Web pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin türkçeye uyarlaması, İlköğretim Online, 10, 1, 257-272, (2011).

Halat E., Matematik öğretiminde webquestin kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri, İlköğretim Online, 6, 2, 264-283, (2007).

Faichney, G., WebQuest: A strategy for teaching sose online, ETHOS, 6, 10, 145-168, (2002).

Pamuk, S., Ülken A. ve Dilek N.Ş., Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım yeterliliklerinin teknolojik pedagojik içerik bilgisi kuramsal perspektifinden incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 17, 415-438, (2012).

Dodge B., Some thoughts about webquests [online], (1997). http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html (02 Mart 2012).

Zencirci, İ. ve Asker, E. Ağ araştırması (webquest) tasarlayıcılarının bu etkinliklerin hazırlanması sürecine ve Türkiye'de uygulanabilirliklerine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, 2, 124-148, (2009).

Akçay, A. ve Şahin, A., Bir öğretim stratejisi olarak web macerası (WebQuest), Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6, 1, 17-22, (2013).

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O., Öğretim ve değerlendirme yöntemi olarak web macerasının kullanışlılık açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, 2, 209-236, (2008).

Ateşkan, A., Online professional development program for science teachers : a case study. Ph.D Thesis, The Middle East Technical University, Ankara, (2008).

Halat, E. ve Peker, M., The impacts of mathematical representations developed through webquest and spreadsheet activities on the motivation of pre-service elementary school teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10, 2, 259-267, (2011).

Chatel, R.G. ve Nodell, J., WebQuests: teachers and students as global literacy explorers [online], (2002). http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED471843.pdf (12 Mayıs 2008).

Kobak, M., Matematik öğretmen adaylarının webquest etkinliklerinde ilişkilendirmelere yer verme düzeyleri ve sürece ilişkin görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2013).

Balkı, E. ve Saban, A., Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: özel esentepe ilköğretim okulu örneği, İlköğretim Online, 8, 3, 771-781, (2009).

Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E., Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28, (2001).

Hope, W.C., Why technology has not realized its potential in schools: A perspective. American Secondary Education, 25, 4, 2-7, (1997).

Mazman, S.G. ve Usluel, Y.K., Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: modeller ve göstergeler, Eğitim teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1, 1, 62-79, (2011).

Usta, E., ve Korkmaz, Ö., Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 1, 1335-1349, (2010).

Yılmaz, M., Üredi, L. ve Akbaşlı, S., Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi, International Journal of Humanities and Education, 1, 1, 105-121, (2015).

Zhao, Y. ve Cziko, G.A., Teacher adoption of technology: A perceptual control theory perspective, Journal of Technology and Teacher Education, 9, 1, 5-30, (2001).

Uşun, S., Özel öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Akademi, (2000).

Arhar, J., Koontz, T. ve Hill, J., Linking middle childhood teacher candidates to the authentic use of technology in the classroom, Journal of Computing in Teacher Education, 19, 2, 47-53, (2002).

Dobson, M.C., Preparing teachers to use technology: the webquest in the secondary english language arts methods classroom. Ph.D Thesis, Western Michigan University, Kalamozoo, (2003).

Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F., Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3, 1, 43-48, (2004).

İşman, A., Baytekin, Ç., Kıyıcı, M. ve Horzum, M.B., İnternet destekli materyal geliştirme dersi alan öğrencilerin interneti kullanma durumları, Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (2002).

Hofer, M. ve Grandgenett, N., TPACK development in teacher education: a longitudinal study of preservice teachers in a Secondary M.A. Ed. Program. Journal of Research on Technology in Education, 45, 1, 83-106, (2012).

Dodge, B. WebQuest taskonomy: a taxonomy of tasks [online], (2002), http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html, (18 Şubat 2012).

Kundu, R. ve Brain, C., WebQuests: utilizing technology in a constructivist manner to facilitate meaningful preservice learning, Art Education, 59, 2, 6-11, (2006).

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., Bilimsel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi, (2008).

Bellofatto, L., Bohl, N., Casey, M., Krill, M. ve Dodge, B., A rubric for evaluating webquests [online], (2001). http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html (20 Şubat 2012).

Asker, E., Ağ araştırması değerlendirme tablosu (rubric) [online], (2005). http://w3.balikesir.edu.tr/~asker/bdfme_ders_not/webquestrubric.html (12 Şubat 2012).

Kutluca T., Arslan, S. ve Özpınar, İ., Developing a Scale to Measure Information and Communication Technology Utilization Levels. Journal Of Turkish Science Education, 7, 4, 37-45, (2010).

Kobak-Demir, M. ve Gür, H., A perception scale on the use of webquests in mathematics teaching: A study of scale development, Educational Research and Reviews, 11, 20, 2079-2087, (2016).

Ekici, E., Taşkın Ekici, F. ve Kara, İ., Öğretmenlere yönelik bilişim teknolojileri öz-yeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1, 53-65, (2012).

Başal A., English language teachers and technology education, Journal of Theory and Practice in Education, 11, 4, 1496-1511, (2015).

Aslan, B. ve Görgen, İ., Orta okul ve lise kademelerinde çalışan branş öğretmenlerin öğretim teknoloji ve materyallerine farkındalık düzeyi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 11, 173-186, (2015).

Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü. ve Serhatlıoğlu B., Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 32, 1-16, (2010).

Doering A., Hughes, J.E. ve Huffman, D., Preservice teachers: are we thinking with technology? Journal of Research on Technology Education, 35, 3, 342-361, (2003).

Erdemir, N, Bakırcı, H. ve Eyduran, E., Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6, 3, 99-108, (2009).

Tabanlı, S.G., Bilişim teknolojilerinin temelleri dersinin öğretiminde yapılandırmacılık uygulaması: webquest tekniğine ilişkin öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, (2008).

Manning, J.B. ve Carpenter, L.B., Assistive technology webquest: improving learning for preservice teachers, TechTrends, 52, 6, 47-52, (2008).

Usta, E., Öğretmen adaylarının öğretim materyalleri geliştirme süreçlerinin görsel ve mesaj tasarımı ilkeleri açısından incelenmesi, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 1, 1-14, (2015).

Sevim, O. Disiplinlerarası materyal geliştirme sürecinin Türkçe öğretmen adaylarının öğretim tasarımı başarılara ve üst bilişsel farkındalıklarına etkisi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9, 9, 897-913, (2014).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Mevhibe KOBAK DEMİR,Hülya GÜR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.