Kültürel Miras Yönetimi: Birgi Bütünleşik Sit Alanları için Bir Model

Koray Özcan, Dilek Koç San

Öz


Bu araştırmanın amacı; Birgi tarihsel kentinin doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanlarından oluşan karmaşık sit alanı niteliğindeki koruma alanının sürdürülebilir korunması–geliştirilmesine yönelik etkin katılım–işbirliği, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel edinen bütünleşik ve çok yönlü planlama–uygulama süreçlerinin içeriğini tanımlayan kurumsal örgütlenme modelinin kurgulanmasıdır. Araştırma sonunda, Birgi bütünleşik koruma alanları örneğinde tarihsel kentlerin sürdürülebilir korunması–geliştirilmesine yönelik yönetişim, mekânsal, sosyal–ekonomik, kültürel ve finansal içerikli programlardan oluşan kültürel miras yönetim modeli tanımlanmıştır. Bu modelin, Türkiye tarihsel kentleri üzerine odaklanan koruma–yenileme çalışmalarının, sürdürülebilirlik ilkesi temelinde kapsam ve içeriği ile kurumsal altyapısının tanımlanmasına yönelik yöntem izlencesi ve örgütlenme modeli arayışlarına, özellikle alan yönetimi tartışmaları düzeyinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Anonim, Birgi Belediyesi kültür ve tabiat varlıkları tescil listesi, Birgi Belediyesi Arşivi, Birgi, (2009).

. Mülazımoğlu, R., Birgi (Pyrgion), Sobe Matbaası, İzmir, (1976). Darkot, B., Birgi, İslam Ansiklopedisi II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 632–634, İstanbul, (1979). Yavuz, B.G, Birgi coğrafyası, halk bilgisi, tarihçesi, tarihi yerleri, Bilge Karınca Matbaacılık, İzmir, (2005).

. Ogan, A. A.,Birgi hakkında rapor, Maarif Vekâleti Dergisi 17, 120–128, (1929).

. Arşiv Belgesi, Yunan istilasından kurtarılan sancakların imar planlarını ve haritalarını yapmak üzere 8 fen heyeti kurulması, Arşiv Belgesi (12.11.1922 tarih ve 1985 sayılı belge, Dosya No:137–20), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Katalogu, Ankara, (1922).

. Kiel, M. Birgi: Batı Anadolu’da eski bir Türk kültür merkezi, içinde: R. H. Ünal Birgi: Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, (ed.), Kültür Bakanlığı Yayınları, 3–54, Ankara, (2001).

. Altınoluk, Ü., Geleneksel Kent Dokusu: Birgi, Ege Yayınları, İstanbul, (2007).

. Süel, A., Aydar, E., Taner, T., Birgi’de bir araştırma–değerlendirme ve koruma çalışması, DEÜ Yayınları, İzmir, (1984).

. Akın, N., Tescilli Kentsel koruma alanlarında uygulama sorunları, Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri, İTÜ Yayınları, 185–190, İstanbul, (1984).

. Tosun, Y., 17.-19. yüzyıllarda Batı Anadolu’da Osmanlı-Türk şehir dokuları, bu dokuları oluşturan evler ve korunmaları, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (1983).

. Hamamcıoğlu, M., Restoration project for Dervişağa Medresesi in Birgi, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara, (1994). Ocaklı, K. İ., Birgi: kent ve mimari doku üzerine bir inceleme, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, (1998). Gül, M. M., Birgi: geleneksel yerleşim dokusunun koruma ilkeleri açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (1995).

. Eruzun, C., Küpeli, E., Birgi koruma imar planı açıklama raporu, Genel Tasarım İnşaat–Planlama Anonim Şirketi, İstanbul, (1991).

. Türkoğlu, K., Uzel, A., Birgi (Ödemiş) koruma amaçlı imar planı araştırma raporu, A Şehircilik–Mimarlık Bürosu, Ankara, (1996). Türkoğlu, K., Uzel, A., Birgi (Ödemiş) koruma amaçlı imar planı açıklama raporu, A Şehircilik–Mimarlık Bürosu, Ankara, (1996).

. Uyar, N., Yeldiren, H., Şahin, S., Birgi koruma amaçlı imar planı raporu, Ege Plan Limited Şirketi, Ankara, (2009).

. Gümüşoğlu, F., Birgi’de toplumsal yaşam ve değişim, Bağlam Yayınları, İstanbul (2008).

. Hoeschele, W., Measuring abundance: the case of Cittaslow's attempts to support better quality of life, International Journal of Green Economics 4(1), 63–81, (2010). Mayer, H., Knox, P. L., Slow cities: sustainable places in a fast world, Journal of Urban Affairs 28(4), 321–334, (2006). Pink, S., Sense and sustainability: The case of the slow city movement, Local Environment 13(2), 95–106, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Koray Özcan, Dilek Koç San

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.