Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin başarısına etkisi

Ayberk Bostan Sarıoğlan, Melike Gülsüm Bayırlı

Öz


Fen derslerinde son yıllarda araştırma ve sorgulamaya dayalı eğitim ve öğretim faaliyetleri ön planda tutulmaktadır.  Bu nedenle de sorgulamaya dayalı öğretim, öğrencilerin derse karşı verimliliğini ve derse olan motivasyonunu arttırmak amacı ile araştırmacılar tarafından çalışma konusu olarak tercih edilmektedir.  Bu çalışmada sorgulamaya dayalı öğretimin ortaokul 6.sınıf “Ay’ın Evreleri” konusunda öğrencilerin başarısına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  Çalışma grubu olarak 6.sınıfta öğrenim görmekte olan yirmi dört ortaokul öğrencisi belirlenmiştir.  Veri toplama aracı olarak yedi açık uçlu sorudan oluşan bir kavram testi öğretim öncesi ve öğretim sonrası öğrencilere uygulanmıştır.  Sonuç olarak, sorgulamaya dayalı öğretim modelinin Ay'ın evreleri kavramı ile ilgili öğrencilerin bilimsel cevap vermelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

Tam Metin:

PDF

Referanslar


MEB, İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara (2013).

Tatar, N., and Kuru, M., Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 147-158 (2006).

Novak, A., Scientific Inquiry. Bioscience, 14, 25-28 (1964).

National Research Council (NRC) National Science Educational Standards. Washington, D.C.: National Academy Press (1996).

Yurt, Ö., and Ömeroğlu, E., araştırmaya dayalı bilim eğitim programı’nın 60-72 aylık çocukların bilim öğrenmelerine etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1, 135-145 (2016).

Kaya, S., Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlilik inançlarının fen öğretimi dersine bağlı olarak değişimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 21, 55-69 (2013).

Duran, M., araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri üzerine etkisi. International Journal of Social Science, 32, 399-420 (2015).

Keçeci, G., and Kırbağ Zengin, F., Araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. International Journal of Social Science, 47, 269-287 (2016).

Açışlı, S., Turgut, Ü., Altun Yalçın, S., and Gürbüz, F., elektrik konusunda 5E öğrenme modeline dayalı öğretimin üniversite öğrencilerinin bilimsel işlem becerilerine ve fizik laboratuvarına karşı tutumlarına etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 2, 80-92 (2009).

Çepni, S., and Şenel, Çoruhlu, T., Zeniginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisi: Astronomi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 4, 1785-1802 (2016).

Aksoy, G., and Gürbüz, F., An example for the effect of 5E model on the academic achievement of students in the unit of force and motion. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 2, 1-16 (2013).

Yurdatapan, M., and Gülhan, F., 5E Modeline uygun araştırma sorgulamaya dayalı etkinliklerin 5.sınıf öğrencilerinin çevre ile ilgili tutum ve davranışlarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 27, 237-258 (2014).

Demirezen, S., and Yağbasan, R., 7E Modelinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 2, 132-151 (2013).

Ezberci, E., Üstkavramsal faaliyetleri aktif hale getirici etkinliklerle desteklenmiş 5E öğrenme döngüsü modelinin 7.sınıf öğrencilerinin ay’ın evreleri konusundaki kavramsal anlamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi (2014).

Öztürk, D., İlköğretim 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin ay’ın evreleri konusunda kavram yanılgıları ve kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Adana. Türkiye (2011).

Kurnaz, M.A., and Değirmenci, A., Mental models of 7th grade students on Sun, Earth and Moon. Elemantary Education Online, 11, 1, 137-150 (2012).

Öztürk, A., and Doğanay, A., İlköğretim beşinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin dünyanın şekli ve yerçekimi kavramlarına ilişkin anlamaları ve zihinsel modelleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, 4, 2455-2476, (2013).

Küçüközer, H., The effects of 3D computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the Moon. Physics Education, 43, 6, 632-636, (2008).

Küçüközer, H., Designing a powerful learning environment to promote durable conceptual change, Computers & Education, 68, 482-494, (2013).

Küçüközer, H., and Bostan, A., Ideas of kindergarten students on the day-night cycles, the seasons and the Mmoon phases. Journal of Theory and Practice in Education, 6(2), 267-280, (2010).

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., and Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, 177-184, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Melike Gülsüm Bayırlı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.