Kazein Yüzeyine Reaktif Blue 220’nin Sorpsiyonu

Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız

Öz


Bu çalışmada, sulu çözeltilerden kazein yüzeyine Reaktif Blue 220 boyar maddesinin adsorpsiyonu için zaman, pH, iyon şiddeti ve sıcaklık gibi parametrelerin etkisi incelendi.  Deneysel sonuçlara göre; kazein yüzeyine adsorbe olan boyar madde miktarlarının, artan iyon şiddeti (0,1-0,01) ve artan pH (2,2-3,8) ile azaldığı fakat  artan sıcaklık (18-45°C) ile arttığı bulundu.  Deneysel çalışmalar sonucu; adsorpsiyon denge süresinin yaklaşık olarak 3 saat, adsorpsiyon işleminin endotermik ve ikinci dereceden kinetik modele uygun olduğu belirlendi.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Karadağ, A., Endüstriyel atık sulardan bazı metal iyonlarının biyoadsorbent kullanarak giderimi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, Balıkesir, (2008).

Demirbaş, Ö., Viktorya mavisinin perlit yüzeyine adsorpsiyonu, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2001).

Ekinci, İ., Bir tekstil boyası olan poly R-478’in streptomisetler ile renk giderimi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin, (2007).

Özdemir, F., A., Atıksulardan boya giderimi için yeni bir yöntem, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, (2008).

Özdemir, F., A., Tekstil Boyalarının Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderimi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı,Gebze, (2006).

İleri R, Endüstriyel atıksuların önarıtılmasında biyosorpsiyon metodunun kullanılabilirliğinin araştırılması. In: I. Atık Su Sempozyumu, 24-24 Haziran 1998, Kayseri, 367-370.

Akgöl, S., Bereli, N., Denizli, A., “Magnetic Dye Affinity Beads for the Adsorption of b-Casein”, Macromolecular Bioscience (2005), 786,794.

Demirbaş, Ö., Kil Mineralleri Yüzeyine Bazı Biyomoleküllerin İmmobilizasyonu ve Elektrokinetik Özellikleri, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstistüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, Balıkesir, (2006).

Home, D., S., “Casein structure, self-assembly and gelation”, Current Opinion in Colloid and Interface Science, (2002), 456,461.

Avşar, A., Ulusoy, A., T., Çetin, B., Kazein içerikli besinler ve dental ürünler, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Erzurum, (2011), 24-31.

Lagergren, S., and Svenska, B.K., Zur theorie der sogenannten adsorption geloester stoffe, Veternskapsakad Handlingar, 24(4), 1–39 (1898).

Ho, Y.S., McKay G., Sorption of dye from aqueous solution by peat, Chemical Engineering Journal, 70, 115-124, (1998).

Mathews, A.P., Weber, W.J. Effects of external mass transfer and intraparticle diffusion on adsorption rates in slurry reactors, American Institute of Chemical Engineers Symposium Series 73, 91-98 (1976).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Özkan Demirbaş, Adem Karadağ, Veli Dalkıran, Cihan Yıldız

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.