Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf Öğrencilerinin “Kimyasal Bağlar” Konusundaki Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Drama Destekli Öğretimin Etkisi

Ayşenur Yıldırım, Ayşe Gül (Çirkinoğlu)Şekercioğlu, Hasene Esra Yıldırır

Öz


Bu çalışmada, Fen Bilimleri Dersi “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Ünitesi “Kimyasal Bağlar” konusunun Drama destekli öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin öğretim sonrası Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları belirlenmiştir. Çalışmaya 2016-2017 Öğretim Yılı Balıkesir İli Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıfta öğrenim gören 47 öğrenci katılmıştır.   Çalışma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel model olup veri toplama aracı Kimyasal Bağlar Başarı Testi (KR21=0.844) ve Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeğidir (Cronbach Alpha=0.805).  Deney grubunda (N:25), araştırmacı tarafından hazırlanan drama senaryoları konunun öğretimini destekleyici şekilde uygulanmıştır.  Kontrol grubunda (N:22) ise normal öğretime devam edilmiştir. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin normal dağılıma uymaması sonucunda, veriler Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Spearman rho korelasyon katsayısı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Başarı Testi son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir.  Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin tutum puanı sonuçları ile kontrol grubundaki öğrencilerin tutum puanı sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu (p<,011) görülmüştür. Drama destekli öğretimin Kimyasal Bağlar konusunda öğrenci başarısını arttırdığı ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği öngörüsünde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Drama ile öğretim, kimyasal bağlar, 8.sınıf öğrencisi.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

. Ayar Kayalı, H., Öztürk Ürek, R. ve Tarhan, L., Kimya ders programı maddenin yapısı ünitesindeki “bağlar” konusunda aktif öğrenme destekli yeni bir rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı, 150-155.

. Aydede, M. N., ve Matyar, F., Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6, 1, 115–127, (2009).

. Yeşiloğlu, Ö., Karaca, S. ve Şimşek, Ö., Akran öğretimi yönteminin ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarısına etkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 41, 309-320, (2017).

. Açıkgöz Ün, K., Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası, (2007).

. Crouch, C. H., ve Mazur, E., Peer instruction: Ten years of experience and results. American Journal of Physics, 69, 9, 970-977, (2001).

. Demirci, N. ve (Çirkinoğlu) Şekercioğlu, A. G., Akran öğretimi yönteminin üniversite öğrencilerinin elektrostatik konusundaki başarılarına etkisi ve yönteme yönelik tutumları, e-Journal of New World Sciences Academy, 4, 1, 240-256, (2009).

. Yıldırır, H.E., Sınıf ortamında argümantasyona dayalı öğrenme ortamının değerlendirilmesi: Deneyimli kimya öğretmenleri ile kimya öğretmen adaylarına ilişkin durum çalışması. Doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2013).

. Üstündağ, T., Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri, Eğitim ve Bilim, 22, 107, 28 -35, (1998).

. Üstündağ, T. Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: PegemA Yayıncılık, (2002).

. Keleş, Ö., Aydoğdu, M., Uşak, M. ve Doğru, M., Fen bilgisi dersinde sınıf içi uygulamaların öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, (2004).

. Kara, Y ve Çam, F., Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145–155, (2007).

. Çam, F., Özkan, E. ve Avinç, E., Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karsı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: köy ve merkez okulları örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 2, 459-483, (2009).

. İspir, E. ve Üstündağ, T., Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi ve yaratıcı drama yöntemi, Yaratıcı Drama Dergisi, 3, 6, 89-100, (2008).

. Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y., ve Aydede, M. N., Fen Bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 3, 741-758, (2010).

. Meşeci, B., Karamustafaoğlu, S. ve Çakır, R., Efficacy of creative drama techniques in teaching changes in matter, Eurasian Journal of Physics & Chemistry Education, 5, 1, 57-70, (2013).

. Ormancı, Ü. ve Özcan, S., İlköğretim fen ve teknoloji dersinde drama yöntemi kullanımının öğrenci tutum ve motivasyonu üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4, 4, 23-40, (2014).

. Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A., Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci tutumuna etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, (2002).

. Hatipoğlu, Y. Y., İlköğretim 5. sınıf matematik ders konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, (2006).

. Başçı, Z. ve Gündoğdu, K., Öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin tutumları ve görüşleri: Atatürk üniversitesi örneği, İlköğretim Online, 10, 2, 454-467, (2011).

. Yalım, N., İlköğretim dördüncü sınıf fen bilgisi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (2006).

. Yılmaz-Cihan, G., Fen bilgisi öğretiminde drama yönteminin kullanımı. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, (2006).

. Başkan, H., Fen ve teknoloji öğretiminde drama yönteminin kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğrenci motivasyonu üzerine etkisi, Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, (2006).

. Güzel, H. E., İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde dramatizasyon yönteminin başarıya etkisi, yüksek lisans tezi, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, (2003).

. Ogur, B. ve Kılıç, G. B., Canlıların içyapısına yolculuk ve vücudumuzda neler var? Çevremizi nasıl algılıyoruz? ünitelerinde yaratıcı drama uygulaması, 6.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, (2004).

. Gedik, Ö. ve Aykaç, N., Matematik derslerinde kullanılan yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin farklı öğrenme düzeylerine öz-yeterlik algılarına etkisinin belirlenmesi. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1, 152-165, (2017).

. Teker, E., Fen ve teknoloji öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının ilköğretim öğrencilerinin Fen’e yönelik görüşlerine ve çevre ile ilgili problem durumlara etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, (2009).

. Bal İncebacak, B., Tungaç, A. ve Yaman, S., Yaratıcı Drama ile Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 1, 214-248, (2017).

. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık: Ankara, (2005).

. Şeker, A., Conceptual change oriented instruction and students' misconceptions in chemical bonding concepts. Ph.D. Thesis, The Middle East Technical University, Turkey, (2012).

. Bayrak, H., İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki başarılarına, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına, tutum ve algılamalarına çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, (2005).

. Akbaş, H., Fen eğitiminde problem çözme stratejisi olarak drama uygulamalarının başarı, tutum, kavramsal anlama ve hatırlamaya etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, (2011).

. Demirağ, S., İlköğretim fen ve teknoloji dersi kapsamında yaratıcı drama etkinliklerinin geliştirilmesi ve etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2014).

. Şahin, Y., Drama tekniği ile zenginleştirilmiş 5e öğretim modelinin öğrenci başarı ve tutumlarına yönelik etkileri: Maddenin tanecikli yapısı ve karışımlar. Yüksek lisans tezi, Giresun Üniversitesi, Giresun, (2016).

. Ormancı, Ü., İlköğretim fen ve teknoloji dersi 6. sınıf “vücudumuzda sistemler ünitesinin öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarı, tutum ve motivasyonu üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, (2011).

. Vardar, G., Solunum sistemi konusunun ilköğretimde dramatizasyon tekniği ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, (2015).

. Altıntaş, E., ve Kaya, H., Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28,4, 287-295, (2012).

. Altıntaş, E., Saylan, A. ve Kaya, H., Öğretmen adaylarının fen bilimleri dersinin drama yöntemi ile işlenmesine yönelik öz yeterlik ve tutumlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, 49, 419-437, (2016).

. Hendrix, R., C. Eick, ve D. Shannon., The integration of creative drama in an inquiry-based elementary program: The effect on student attitude and conceptual learning. Journal of Science Teacher Education, 23, 7, 823–846, (2012).

. Erdoğan, S., Drama ile matematik etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, (2008).

. Akdemir, H. ve Karakuş, M., Yaratıcı drama yönteminin akademik başarı üzerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması. International Journal of Active Learning, 1, 2, 55-67, (2016).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Ayşenur Yıldırım, Ayşe Gül (Çirkinoğlu)Şekercioğlu, Hasene Esra Yıldırır

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.