İş güvenliği uzmanlarının tehlike algıları üzerinde etkili olan faktörler: İnşaat sektöründe bir uygulama

Tülay Çivici, Gözde Çalım

Öz


Bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarının tehlike algıları ile çalışma ortamına ilişkin algı, güvenlik eğitimi, yönetimin güvenlik tutumu faktörlerinin ilişkisi incelenmiştir. Bu amaç için Balıkesir ili kapsamında inşaat şantiyelerinde çalışan iş güvenliği uzmanları tarafından yanıtlanmak üzere bir anket çalışması düzenlenmiştir.  74 iş güvenliği uzmanı tarafından yanıtlanan anket ampirik olarak değerlendirilmiştir. Bulgular, güvenlik eğitimleri ve yönetimin tutumunun iş güvenliği uzmanlarının tehlike algılarını etkilediğini göstermektedir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Lingard H., Zhang R.P., Blism As N., Wakefield R. & Kleiner B.. Are We On The Same Page? Exploring Construction Professionals’ Mental Models Of Occupational Health And Safety, 33, 73-84, Construction Management And Economics (2015).

Çakar V. ve Kanoğlu A., İnşaat Sektörü İçin İş Güvenliği Enformasyon Sistemi Tasarımı 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, (2011)

Ulukan Ş. E., Sağlık ve Güvenliği Tasarlamak, Mimarlık Dergisi, 384, (2015).

Canpolat P., Çelik G. T., Oral E. L., Projelendirme ve Şantiye Yerleşim Projesinin Oluşturulması Aşamasında Hazırlanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Planı ile İlgili Bir Öneri, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, (2011)

Gürcanlı E., İnşaatlarda Tasarım Yoluyla İş Güvenliği, Türkiye Mühendislik Haberleri, 459, (2011).

Baradan S., Türkiye İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin Yeri Ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 8, 1, 87-100, (2006).

Dal, M., Yorulmaz, İ., İnşaat Endüstrisi Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Hatalı Uygulamaların Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6-7 Mayıs, (2016).

Uslu, B. V., İşletmelerde İş Güvenliği Performansı ve İş güvenliği Kültürü Algılamaları Arasındaki İlişki: Eskişehir İli Metal Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, (2014).

Demirkesen, S. ve Arditti D., Yapı sektöründe iş güvenliği eğitimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, 5, (2011).

Ülkeryıldız E., İlal M. E. ve Kale S., İnşaat Firmalarının İş Güvenliği Başarım Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Entropi Tabanlı Bir Model, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, (2011).

Ercan, A., Türkiye’de Yapı Sektöründe İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi, Politeknik Dergi, 13, 1, 49-53, (2010).

Demircioğlu, A. M., İş Güvenliği Uzmanlığı Yönünden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı’nın İncelenmesi, Sicil, 5,918, (2007).

Şahin M., Betonarme, Çelik ve Hafif Çelik Binalarda İş Güvenliği Risklerinin Karşılaştırmalı Analizleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, (2012).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Resmi Gazete, 30.06.2012.

Başbuğ, A. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, (2013).

Tülü M., İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İSG profesyonellerinin Algı ve Beklentileri, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, (2014).

Dursun, S. , Güvenlik Kültürünün Güvenlik Performansı Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama, Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, (2011).

Mohamed, S., Safety Climate in Construction Site Environment, Journal of Construction Engineering and Management, 128: .375–384, (2002).

Yıldız S. ve Yılmaz M., Türk İnşaat Sektöründe Çalışanların Güvenlik Kültürü Düzeyinin Ve Güvenlik Performansı İle İlişkisinin İncelenmesi, Politeknik Dergisi, 20, 1, 137-149, (2017).

Zohar, D., Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications, Journal of Applied Psychology, 65, 96-102, (1980).

Zhou Z., Goh Y.M., Li Q., Overview And Analysis of Safety Management Studies in The Construction Industry, Safety Science, 72, 337–350, (2015).

Lin S.H., Tang W.J., Miao J.Y., Wang Z. M., Wang P.X., Safety climate measurement at workplace in China:A validity and reliability assessment, Safety Science, 46, 1037–1046, (2008).

Choudhry, R.M., Fang, D., ve Lıngard, H., Measuring Safety Climate of a Construction Company, Journal of Construction Engineering and Management, 13, 9, 890-899, (2009).

Türen U., Gökmen Y., Tokmak İ. ve Bekmezci M., Güvenlik İklimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 4,171-190, (2014).

Çivici T., Mimari Tasarım Bürolarında Çalışan Mimarların Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Etkileyen Demotivasyon Faktörleri, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31, 1, (2016).

Van de Ven, A., Ferry, D., Measuring and assessing organizations, Wiley, NewYork, (1979).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Tülay Çivici

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.