Ortaokul matematik derslerinde dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri

Kevser Erdener, Hülya Gür

Öz


Teknolojinin matematik derslerinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte dinamik geometri yazılımlarının matematik eğitimindeki  önemi artmıştır. Bu çalışmada dinamik geometri yazılımlarından Geometr’s Sketchpad’in (GSP) matematik derslerinde kullanılmasının öğrenciler üzerinde etkisi araştırılmıştır.  Çalışma Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ortaokulda yürütülmüştür. Geometer’s Sketchpad yazılımı ile tasarlanan  etkinlikler, açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yaprakları ile desteklenerek ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.  Etkinlik uygulandıktan sonra  bu öğrencilerden 8 tanesi ile görüşme gerçekleştirilmiş ve görüşmede 7 tane açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilere matematik derslerinde Geometer’s  Sketchpad yazılımı kullanımı ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin görüşlerinden elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına  göre Geometr’s Sketchpad kullanımının öğrencilerin matematik  dersine yönelik görüşlerini olumlu yönde değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışma sonuçlarına gore matematik dersinde Geometer’s Sketchpad yazılımının kullanımı öğrencilerin geometrik kavramları öğrenmesini kolaylaştırmış ve öğrenilen kavramların kalıcılığıı artırmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Güven, B., & Karataş, İ., Dinamik geometri yazılımı cabrı ile geometri öğrenme: öğrenci görüşleri, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78, (2003).

Tezci, E., Öğretmenlerin bit entegrasyon yaklaşımlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 975-992, (2016).

Güven, B., & Karataş, İ., Dinamik geometri yazılımı cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: bir model, İlköğretim-Online, 4(1), 62-72, (2005).

Vatansever, S. İlköğretim 7. sınıf geometri konularını dinamik geometri yazılımı geometer’s sketchpad ile öğrenmenin başarıya ve kalıcılığa etkisi ve öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, (2007).

Genç, G, & Öksüz, C., Dinamik matematik yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının öğretilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1551-1566, (2015).

Delice, A.& Karaaslan, G., Dinamik geometri yazılımları ile çokgenler konusunda hazırlanan etkinliklerin öğrenci performansı ve öğretmen görüşlerine yansıması, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi. 3, 133-148, (2015).

Kutluca, T., & Birgin, O., Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97, (2007).

Yılmaz, M., Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167, (2007).

Steketee, S. (2009). Comparison of Sketchpad And Geogebra. Key Curriculum Press. Retrieved from http://www.keypress.com/documents/GSP5/Detailed_Comparison_of_Sketchpad_and_GeoGebra.pdf

Keşan, C., Vatansever, S., & Kaya, D., Student Opinions about Learning Primary 7th Grade Geometry Subjects with Geometer’s Sketchpad. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 273-282, (2012).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık, (2011).

Zengin, Y., & Kutluca, T., (September, 2011). Prospectives Mathematics Teachers’ Viesw on the Use of Geogebra in Secondary Mathematics Curriculum. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınevi, İstanbul, (2001).

Bassey, M. Case study research in educational setttigs, Buckingham: Open University Press, (1999),

Şencan, H., Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık, (2005).

Miles, M, B., & Huberman, A. M. Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook, (2 nded). Thousand Oaks, CA: Sage, (1994).

Hannafin, R. D., Burruss, J. D., & Little, C., Learning with dynamic geometry programs: perspectives of teachers and learners, The Journal of Educational Research, 94(3), 132-144, (2001).

Bintaş, J., & Bağcıvan, B., İlköğretim yedinci sınıfta bilgisayar destekli geometri öğretimi, Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 1(7), 33-45, (2007).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Kevser Erdener, Hülya GÜR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.