Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği

Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona

Öz


Düzenli bir katı atık depolama alanı için depolama tabanını oluşturacak alt ve üst geçirimsizlik tabakasının permeabilite değeri 1x10-8 m/sn veya bu değerden daha küçük olmalıdır.  Bu amaçla Manisa–Yağcılı köyü ince taneli zeminlerinde permeabilite deneyleri uygulanmıştır.  Burada amaç, güvenli geçirimsizliği sağlamak ve atık suların yer altı sularına karışmasını önlemektir.  Yağcılı numunelerinin plastisite indisleri ve likit limitleri yüksek değerlerle temsil edilmektedir. Elde edilen likit limit ve plastisite indisi değerlerine göre numuneler, plastisite kartında “MH” yani yüksek plastisiteli silt olarak belirlenmiştir. Çağış köyü numuneleri % 12 kum, % 69 silt ve % 19 kil tane boyutlu malzemelerden oluşmaktadır.  Ayrıca geçirgenlik katsayısı çizelgesinde numuneler “pratik olarak geçirimsiz” olarak belirlenmiştir.   


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. T.C. Çevre Bakanlığı, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış.

. Okay, A.I. ve Tüysüz, O., Tethyan sutures of northern Turkey, In: Durand, B. Jolivet, L. Horvath, F. & Seranne, M. (eds), The Mediterranean Basins: Tertiary Extension Within the Alpine Orogen, Geological Society, London, Special Publications 156, 475-515, (1999).

. Okay, A.I. ve Altıner, D., A Condensed Mesozoic Succession North of İzmir: A Fragment of the Anatolide-Tauride Platform in the Bornova Flysch Zone, Turkish Journal of Earth Sciences, Vol. 16, pp. 257-279, (2007).

. Bingöl, E., Akyürek, B. ve Korkmazer, B., Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonunun bazı özellikleri, Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Yayınları, 70-77, (1975).

. Okay, A.I. ve Göncüoğlu, M.C., Karakaya Complex: a review of data and concepts, Turkish Journal of Earth Sciences, 13, 77-95, (2004).

. Yılmaz, Y., Sakarya kıtası güney kenarının tektonik evrimi, İstanbul Yerbilimleri 1, 33-52, (1981).

. Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., Tethyan evolution of Turkey, a plate tectonic approach, Tectonophysics, 75, 181-241, (1981).

. Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Sungurlu, O., Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Paleo-Tethys, In: Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F. (eds), The Geological Evolution of the Eastern Mediteranean. Geological Society, London, Special Publications 17, 77-112, (1984).

. Şengör, A.M.C., The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurasia, Geological Society of America, Special Paper 195, 82 pp., (1984).

. Koçyiğit, A., Hasanoğlan (Ankara) yöresinin tektono-stratigrafisi: Karakaya orojenik kuşağının evrimi, Yerbilimleri, 14, 269-294, (1987).

. Genç, Ş.C. ve Yılmaz, Y., Evolution of the Triassic continental margin, northwest Anatolia, Tectonophysics, 243, 193-207, (1995).

. Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A. ve Uysal, Ş., A geotraverse across NW Turkey: tectonic units of the central Sakarya region and their tectonic evolution, In: Bozkurt, E., Winchester, J. & Piper, J.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, Geological Society, London, Special Publications 173, 139-161, (2000).

. Tekeli, O., Subduction complex of pre-Jurassic age, northern Anatolia, Turkey, Geology, 9, 68-72, (1981).

. Pickett, E.A., Robertson, A.H.F. ve Dixon, J.E., The Karakaya Complex, NW Turkey: A Palaeo-Tethyan accretionary complex, In: Erler, A., Ercan, T., Bingöl, E. & Örçen, S. (eds), Geology of the Black Sea Region, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Ankara, Special Publication, 11-18, (1995).

. Pickett, E.A. ve Robertson, A.H.F., Formation of the Late Palaeozoic-Early Mesozoic Karakaya Complex and related ophiolites in NW Turkey by paleotethyan subduction-accretion, Journal of the Geological Society, London, 153, 995-1009, (1996).

. Okay, A.I., Was the Late Triassic orogeny in Turkey caused by the collision of an oceanic plateau?, In: Bozkurt, E., Winchester, J.A. & Piper, J.A.D. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area, Geological Society, London, Special Publications 173, 25-41, (2000).

. Brinkmann, R., Jungpalaozoikum und alteres Mesozoikum in NW Anatolien, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Dergisi, 76, 56-67, (1971).

. Erdoğan, B., İzmir-Ankara zonunun İzmir ile Seferihisar arasındaki bölgede stratigrafik özellikleri ve tektonik evrimi, TPJD Bülteni, 2/1, sayfa 1-20, (1990).

. Erdoğan, B. ve Güngör, T., Menderes Masifi'nin Kuzey Kanadının Stratigrafisi, TPJD Bulteni, c. 4/1, s. 9-34, (1992).

. Okay, A.I. ve Siyako, M., The new position of the İzmir-Ankara Neo-Tethyan suture between İzmir and Balıkesir, In: Turgut, S. (ed), Tectonics and Hydrocarbon Potential of Anatolia and Surrounding Regions, Proceedings of the Ozan Sungurlu Symposium, Ankara, 333-355, (1993).

. Okay, A.I., İşintek, İ., Altıner, D., Özkan-Altıner, S., Okay, N., An olistostrome- mélange belt formed along a major suture: Bornova Flysch Zone, western Turkey, Tectonophysics, 568-569, 282-295, (2012).

. Akdeniz. N., Başlamış Formasyonu, Jeoloji Mühendisliği, v. 10. s.39-47, (1980).

. Çona, A., Soma (Manisa)-Savaştepe-Sarıbeyler (Balıkesir) dolayının jeolojisi, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1999).

. TS 1901, İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri, Türk Standartları, Ankara, (1975).

. TS 1900, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri, Türk Standartları, Ankara, (1987).

. TS 2028, Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini, Türk Standartları, Ankara, (1975).

. TS 1500, İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin- Sınıflandırılması, Türk Standartları, Ankara, (2000).

. Özaydın, K., Zemin Mekaniği, 261, Birsen Yayınevi, İstanbul, (2005).

. Burmister, D.M., Identification and classification of soil, An apprasial and statement of principles, ASTM STP 113, Amer. Soc. For Test and Mat., Philadelpia, (1951).

. Leonards, G.A., (Editor), Foundation Enineering, 1139, Mc. Graw Hill Book Comp., (1962).

. Uzuner, A. B., Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği, Teknik yayınevi, Ankara, (1996).

. Gillot, E. J., Clay in Engineering Geology, 468, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, (1987).

. Reminger, J., ve Rutledge, P., Use of Soil Mechanics Data Correlation and Interpretation of Lake Agassiz Sediments, J., Geol. 60 (2), p. 180, (1952).

. Means, R. E., ve Parcher, J. W., Physical Properties of Soils, Oklahoma State University, Charles. E. Merrill Publishing Comp., (1963).

. Van Der Merwe, D. H., The Prediction of heave from the plasticity index and percentage clay friction of soils, Civil Engineers in South Africa, Vol. 6, No. 6 pp. 103 – 106, (1964).

. Ulusay, R., Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, Jeoloji Mühendisleri Odası yayını, no:38, Ankara, (2001).

. Alyanak, İ., İmançlı, G. ve Haldenbilen, S., Katı atık depolama yeri düzenlenmesinde geoteknik ve yasal kurallar–uygulama örnekleri, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, 281 – 292, (2004).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ali Kemal Yüksel, Ahmet Çona

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.