7. sınıf matematik dersinde zorlanılan konulara ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Okşan Evirgen, Nazlı Yıldız İkikardeş

Öz


Bu çalışmanın amacı öğrencilerin 7.sınıf matematik öğretim programında (2005) zor olarak algıladıkları konuları tespit etmek, bu konuların zor olarak algılamasının nedenlerini ortaya koymak ve son olarak da bu konulardaki zorlukların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı iki bölümden oluşmaktadır. Çalışma 2013-2014 bahar yarıyılında Balıkesir Merkez'deki dört farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 502 sekizinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin zor olarak algıladıkları 7. sınıf konularını belirlemek amacıyla “7.sınıf Matematik Dersi Konuları Zorluk Belirleme Anketi” 8.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verilerini desteklemek ve öğrencilerin konuları zor olarak algılamasının nedenlerini belirlemek amacıyla öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler anketin uygulandığı öğrenciler arasından rastgele seçilen 30 öğrenciye uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 2005 yedinci sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan konular belirlendikten sonra yenilenen 2013 yedinci sınıf matematik öğretim programı bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bu konuları zor olarak algılamalarına ise konuların soyut olması, konu sayısının fazla olması, bazı konuların öğrenci seviyesinin üstünde olması, konuları pekiştirecek yeterli zamanın olmaması, öğretmen faktörü, ön bilgi eksikliği ve derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinin neden olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılarak, zorlukların giderilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Umay, A., Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243, (2003).

MEB, İlköğretim matematik 6–8. sınıflar öğretim programı kitabı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, (2005).

Küçükahmet, L., Konu alanı ders kitabı incelemesi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, (2004).

Sarıer, Y., Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, (2007).

Demirel, Ö., Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık, (1999).

Olkun, S., İlköğretimde etkili matematik öğretimi için ipuçları, İlköğretmen Dergisi, 5, 31-35, (2007).

Evirgen, O., İlköğretim 7. sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan konular ve öğretmen, öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2014).

Gürbüz, R., Toprak, Z., Yapıcı, H. ve Doğan, S., Ortaöğretim matematik müfredatında zor olarak algılanan konular ve bunların nedenleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (4), 1311-1323, (2011).

Tall, D. ve Razali, M.R., Diagnosing students’ difficulties in learning mathematics, Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 24(2), 209-222, (1993).

Ersoy, Y. ve Ardahan, H., İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-II: tanıya yönelik etkinlikler düzenleme, www.matder.org.tr, (2003).

Yetkin, E., Student difficulties in learning elementary mathematics, ERIC Digest. Clearing house for science mathematics and environmental education, (2003).

Rasmussen, C. L., Reform in differential equations: a case study of students’ understandings and difficulties, The Annual Meeting of American Educational Research Association, San Diego, CA, 13–17 April, (1998).

Altun, M., Matematik öğretimi, Bursa: Alfa Yayın, (1998).

Baker, J. D., Students’ difficulties with proof by mathematical induction, The Annual Meeting of American Educational Research Association, New York, (1996).

Aydın, N., Liselerde matematik derslerinde zor öğrenilen konular, zor öğrenilme nedenleri ve bunları öğretme yöntemleri, VIII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1, Trabzon, 62-67, (1998).

Zachariades, T., Christou, C., and Papageorgiou, E., The difficulties and reasoning of undergraduate mathematics students in the identification of functions, Proceedings in the 10th ICME Conference, Crete, Greece, (2002).

Durmuş, S., Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125–128, (2004).

Dikici, R. ve İşleyen, T., Bağıntı ve fonksiyon konusundaki öğrenme güçlüklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 105–116, (2004).

Yenilmez, K., Çimen, E.E., On birinci sınıf matematik öğretim programında zorluk çekilen konular ve olası nedenleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres, Niğde, (2012).

Tatar, E., Okur M. ve Tuna A., Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına yönelik bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 507-516, (2008).

Kutluca T. ve Baki A., 10. sınıf matematik dersinde zorlanılan konular hakkında öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 609–624, (2009).

Baki, A. ve Kutluca T., Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programında zorluk çekilen konuların belirlenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 604-619, (2009).

Durmuş, S., İlköğretim matematiğinde öğrenme zorluklarının saptanması ve zorlukların gerisinde yatan nedenler üzerine bir çalışma, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, (2004).

Leech, N.L. ve Onwuegbuzi, A.J., A typology of mixed methods research designs, Qual Quant, 43(2), 265–275, (2007).

Karasar, N., Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara : Nobel Yayınları, (2005).

Yıldırım A. ve Şimşek H., Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, (2003).

Johnstone, A.H. ve Mahmoud, N.A., Isolating topics of high perceived difficulty in school biology, Journal of Biological Education, 14(2), 163-166, (1980).

Evirgen, R., İlköğretim altıncı sınıf matematik müfredatındaki kazanımların öğrenci ve öğretmenlere göre zorluk derecelerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, (2013).

Aksu, B., Fen ve teknoloji öğretim programında zor olarak algılanan konular ve olası nedenleri: öğretmen ve öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu, (2011).

Baykul, Y., İlköğretim matematik öğretimi (1-5. Sınıflar), Ankara: Anı Yayıncılık, (1999).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Okşan Evirgen, Nazlı Yıldız İkikardeş

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.