Su örneklerindeki Cu(II), Co(II), Fe(III) ve Ni(II) iyonlarının schiff bazı komplekslerinin katı-faz ekstraksiyonu yönteminden sonra ICP-OES ile tayini

Mustafa Umut Konanç, Mustafa Kemal Gümüş

Öz


Bu çalışmada; saf su örneklerine ilave edilen belli derişimde Co(II), Cu(II), Fe(III) ve  Ni(II) iyonlarının sulu ortamdan giderimi araştırılmıştır. İlk olarak 4-metoksisalisilaldehit ve 4-aminoantipirin bileşiklerinin tepkimesi sonucu 4-{2-hidroksi-4-metoksi-benziledenamino}-1,5-dimetil-2-fenil-1-H-pirazol-3(2H)-on (Schiff bazı) sentezlenmiştir. Sentezlenen Schiff bazı metal komplekslerine dönüştürülmüş ve UV-Gör bölgedeki absrobsiyon artışları belirlenmiştir. Ardından komplekslerin sulu fazdan absorpladığı metal iyonu derişimini bulmak için katı faz ekstraksiyonu işlemi uygulanmış ve ekstraksiyon sonrası sulu fazda kalan metal iyonu derişimleri ICP-OES ile mg/L düzeyinde tayin edilmiştir. Bu sonuçlara göre; dört metal iyon için komplekse ait optimum şartlar; metal-ligant bağlanma oranı (Job’s metodu): 1/2, reaksiyon süresi:  15 dakika, pH: 6.5, reaksiyon sıcaklığı: 25 ºC olarak bulunmuştur. Ayrıca ekstraksiyon yöntemi için geri kazanım değerleri 0.25, 1.0 ve 10 mg/L konsantrasyonda Co(II), Cu(II), Fe(III) ve Ni(II)  iyonları için ayrı ayrı uygulanmıştır. En iyi verim 0.25 mg/L konsantrasyondaki çözeltiler için en düşük  %85.2 en yüksek %96.8 olarak bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kahvecioğlu, Ö., Kartal, G., Güven, A., Timur, S., Metallerin Çevresel Etkileri-I. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Dergisi, 136, 47-53, (2003).

Patai, S., Chemistry of he Carbon-Nitrogen Double Bond. Wiley, 238-247, (1970).

Posokhov, Y., Kuş, M., Biner, H., Gümüş, M. K., Tuğcu, F. T., Aydemir, E., Kaban, S., Içli, S. Spectral properties and complex formation with Cu2+ ions of 2-and 4-(N-arylimino)-quinolines. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 161(2-3), 247-254, (2004).

Avcibasi, N., Posokhov, Y., Ocakoglu, K., Varlikli, C., Kus, M., Türkmen, G., Gumus, M. K., Tugcu, F. T., Aydemir, E., Kaban, S. Spectrophotometric Determination of Cu2+ with Quinolinyl Derivative in Organic and Aqueous Solutions. Asian Journal of Chemistry, 19(3), 1930, (2007).

Chimpale N., Chimpalee D., Keawpasert P., Burns D. T., Flow injection extraction spectrophotometric determination of nickel using bis (acetylacetone) ethylenedimine. Analytica Chimica Acta, 408, 123-127, (2000).

Dalman O., Tufekci M., Nohut, S., Guner S., Karabocek S., Spectrophotometric determination of copper in pharmaceutical andbiological samples with 3-{2-[2-(2-hydroxyimino-1-methylpropylideneamino)-(ethylamino]-ethyl-imino}-butan-2-one oxime), Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis, 27,183-189, (2002).

Reddy G. C., Devanna N., Chandrasekhar K. B., Derivative spectrophotometric determination of mercury (II) using diacetyl monoxime isonicotinoyl hydrazone (DMIH), International Journal of Chemistry, 3(2) ,227-232, 2011.7

Cesur H., Determination of manganese, copper, cadmium and lead by FAAS after solid-phase extraction of their phenylpiperazine dithiocarbamate complexes on activated carbon, Turkish Journal Of Chemistry, 27,307-314, (2003).

Cheira, M. F., Orabi, A. S., Hassanin, M. A., Hassan, S. M., Solvent extraction of thorium (IV) from chloride solution using Schiff base and its application for spectrophotometric determination., Chemical Data Collections, 13, 84-103, (2018).

Sun, R., Ma, G., Duan, X., Sun, J., Determination of cadmium in seawater by chelate vapor generation atomic fluorescence spectrometry., Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 141, 22-27, (2018).

Ceglowski, M., Schroeder, G., Preparation of porous resin with Schiff base chelating groups for removal of heavy metal ions from aqueous solutions., Chemical Engineering Journal, 263, 402-411, (2015).

Dursun, Ş., Köysüren H. N. U., Sudan kurşun ve nikel iyonlarının Verbascum cheiranthifolium L. materyali ile giderimi., Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, 29, 3, 569-577, (2014).

Hussein, M. A., Marwani, H. M., Alamry, K. A., Asiri, A. M., El‐Daly, S. A., Surface selectivity competition of newly synthesized polyarylidene (keto amine) polymers toward different metal ions, Journal of Applied Polymer Science, 131,19, (2014).

Monier, M., Ayad, D. M., Abdel-Latif, D. A. Adsorption of Cu (II), Cd (II) and Ni (II) ions by cross-linked magnetic chitosan-2-aminopyridine glyoxal Schiff's base, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 94, 250-258, (2012).

Ji, F., Li, C., Tang, B., Xu, J., Lu, G., Liu., P. Preparation of cellulose acetate/zeolite composite fiber and its adsorption behavior for heavy metal ions in aqueous solution, Chemical Engineering Journal, 209, 325-333, (2012).

Yavuz, Ö., Altunkaynak, Y., Güzel, F., Removal of copper, nickel, cobalt and manganese from aqueous solution by kaolinite, Water Research, 37(4), 948-952. (2003).

Oo, C. W., Osman, H., Fatinathan, S., Zin, M. A. M. The Uptake of Copper (II) Ions by Chelating Schiff Base Derived from 4-Aminoantipyrine and 2-Methoxybenzaldehyde, International Journal of Nonferrous Metallurgy, 2(01), 1. (2013).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 MUSTAFA UMUT KONANÇ, Mustafa Kemal GÜMÜŞ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.