Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) volkaniti lavlarının petrografik özellikleri

Gökhan Büyükkahraman, Fazlı Çoban

Öz


Bu çalışmada, Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) volkanitine ait lavların petrografik özellikleri araştırılmıştır. Buna göre, petrografik özellikleri belirleyebilmek için altere olmamış kayaçlardan derlenen örneklerden ince kesitler yapılarak polarizan mikroskopta incelenmiştir. Elde edilen veriler, kayaçların genel olarak hipokristalen porfirik, mikrolitik porfirik, trakitik, glomeroporfirik ve hipohyalin porfirik dokular gösterdiklerini ve çoğunlukla volkanik camdan ibaret bir hamur içerdiklerini ortaya koymaktadır. Kayaçlarda hâkim mineral parajenezi plajiyoklaz + hornblend ± klinopiroksen ± opak mineraller ± biyotit ± sanidin ± kalsit ± klorit ± kalsedon şeklindedir. Kayaçlar, modal mineralojik bileşimlerine göre yapılan adlandırmalara göre, çoğunlukla andezit; nadiren de traki-andezit, bazaltik andezit veya latit bileşimindedirler.   


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Okay, A.İ., Monod, O. ve Monié, P., Triassic blueschists and eclogites from northwest Turkey: vestiges of the Paleo-Tethyan subduction, Lithos, 64, 155-178, (2002).

Büyükkahraman, G., Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) Eosen volkanitlerinin petrolojisi ve jeodinamik evrimi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2013).

Topuz, G., Altherr, R., Schwartz, W.H., Dokuz, A. ve Meyer, H.P., Variscan amphibolites-facies rocks from the Kurtoğlu metamorphic complex (Gümüşhane area, Eastern Pontides, Turkey), International Journal of Earth Sciences, 96, 861-873, (2007).

Tekeli, O., Subduction complex of pre-Jurassic age, northern Anatolia, Turkey, Geology, 9, 68-72, (1981).

Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75, 181-241, (1981).

Aldanmaz, E., Pearce J.A., Thirlwall M.F. ve Mitchell J.G., Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in the western Anatolia, Turkey, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 102, 67-95, (2000).

Harris, N.B.W., Kelley, S. ve Okay, A.İ., Post-collision magmatism and tectonics in northwest Anatolia, Contributions to Mineralogy and Petrology, 117, 241-252, (1994).

Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Özcan, A. ve Uysal, Ş., A geotraverse across NW Turkey: tectonic units of the Central Sakarya region and their tectonic evolution. In: E. Bozkurt, J. Winchester, and J.A. Piper (eds.), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, Geological Society, London, Special Publications 173, 139-161, (2000).

Okay, A.İ., Tectonic units and sutures in the Pontides, northern Turkey. In: Şengör, A.M.C. (ed). Tectonic Evolution of the Tethyan Region, Kluwer Academic Publications, Dordrecht, 109-115, (1989).

Göncüoğlu, M.C. ve Erendil, M., Pre-Late Cretaceous units of Armutlu Peninsula, Turkish Association Petroleum Geologists, 8. Congress, Proceedings, 161-168, (1990).

Yılmaz, Y., Comparisons of young volcanic association of western and eastern Anatolia formed under a compressional regime: a review, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 44, 69-87, (1990).

Yılmaz, Y., Sakarya kıtası güney kenarının tektonik evrimi, İÜYB Dergisi, İstanbul, 1, 1-12, (1981).

Nebert, K., Brosch, F.J. ve Mörth, W., Zur Geologie und plattentektonischen Entwicklung eaines westlichen Teilabschittes der Anatoliden-Pontiden-Sutur, Jahrbuch Der Geologischen Bundesanstalt. 129, 361-388, (1986).

Yılmaz, Y., Geology of Western Anatolia. In: Schindler, C. ve Pfister, M. (Eds.) Active tectonics of Northwestern Anatolia-The MARMARA Poly Project; A multidisciplinary approach by Space Geodesy, Geology, Hydrogeology, Geothermics and Seismology. Vereins der Freunde der Hochschule Esslingen, an der ETH, Zurich, 31-53, (1997).

Bingöl, E., Delaloye, M. ve Ataman, G., Granitic intrusions in Western Anatolia, a contrubition to the geodynamic study of this area, Eclogae Geologicea Helvectiae, 75, 437-446, (1982).

Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G., Radicati Di Brozolo, F. ve Villari, L., Tertiary and Quaternary volcanism of the Erzurum-Kars area (eastern Turkey): Geochronological data and geodynamic evolution, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 13, 223-240, (1982).

Keller, J., Potassic lavas in the orogenic volcanism of the Mediterranean area, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 18, 321-335, (1983).

Aydar, E., Early Miocene to Quaternary evolution of volcanism and the basin formation in western Anatolia: a review, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85, 69-82, (1998).

Karacık, Z. ve Yılmaz, Y., Geology of the ignimbrites and the associated volcano-plutonic complex of the Ezine area, northwestern Anatolia, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85, 251-264, (1998).

Demirkol, C., Üzümlü-Tuzaklı (Bilecik) dolayının jeolojisi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 20, 9-16, (1977).

Göncüoğlu, M.C., Turhan, N., Şentürk, K., Uysal, Ş., Özcan, A. ve Işık, A., Orta Sakarya’da Nallıhan-Sarıcakaya arasındaki yapısal birliklerin jeolojik özellikleri, MTA Der., Rapor No. 10094, (1996).

Eichelberger, J.C., Andesitic volcanism and crustal evolution, Nature, 275, 21-27, (1978).

Gerlach, D.C. ve Grove, T.L., Petrology of Medicine Lake Highland volcanics: characterization of end members of magma mixing, Contributions to Mineralogy and Petrology, 80, 147-159, (1982).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Gökhan Büyükkahraman, Fazlı Çoban

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.