Yazar Detayları

Maraş, Meltem

  • Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kurşun ve civa ağır metal iyonlarının albino farelerde canlı ağırlık ve serum alkalen fosfataz düzeyi üzerine etkisi
    Öz  PDF