Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Kelime İletişim Test Yöntemi İle Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması Öz   PDF
Mehmet Bahar, N. Sibel Özatlı
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Kentsel Alanlarda Gayrimenkul Değerlemesi ve Balıkesir İl Merkezinde Bölgesel Kapitalizasyon Oranlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Hasan Hüseyin Karakuş, Turgut Özdemir, Ayşe Turabi
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Kesirli telegraf kısmi diferansiyel denklemlerin fark şeması metodu ile nümerik çözümü Öz   PDF
Mahmut Modanlı
 
Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Öz   PDF
İnci Morgül, Nilgün Seçken, A. Seda Yücel
 
Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi Öz   PDF
Şeref Doğuşcan Akbaş
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Kitosan temelli hidrojellerin hazırlanması ve 5-Florourasil salımı davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Sema EKİCİ
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Klorürlü Çözeltilerde Sülfatiyazolün Alüminyum Korozyonuna Etkisi Öz   PDF
Sibel Zor, Elif Yıldız
 
Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) Kolemanit ve diamonyum fosfatın farklı yüksek sıcaklıklarda oluşturduğu ürünlerin yapılarının karakterizasyonu Öz   PDF
Gülnaz Gündoğmaz, Halil Güler
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Kolemanitin Sıcaklıkla Yapısal Değişiminin İncelenmesi ve Kolemanitten Yola Çıkarak CaBPO5’ın Katı-Hal Sentezi ve Karakterizasyonu Öz   PDF
Gülşah Çelik, Figen Kurtuluş
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Kolemanitlerdeki Arseniğin Borik Asit ve Boraks Üretimine Etkisi Öz   PDF
Ali Osman Aydın, Hüseyin Gülensoy, Asiye Akıcıoğlu, Ahmet Sakarya
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Kömür hazırlama tesis artıklarının koagülasyon ile susuzlandırılmasında farklı koagülant tiplerinin etkisinin araştırılması Öz   PDF
Mehmet Faruk Eskibalcı, Mehmet Furkan Özkan
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Konvansiyonel ve swirl çarpan jetlerle kütle transferi Öz   PDF
M. Emin Arzutuğ, Sinan Yapıcı
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kord bezi ile takviye edilmiş polyester kompozitlerin kırılma özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
İlyas Kartal
 
Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) Kozmolojik sınırlamalar altında skaler fermiyonların bozunumu Öz   PDF
Levent Selbuz
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Kübik AlLiSi yapıdaki XMnSb (X=Au ve Ir) bileşiklerinin yapısal, mekanik ve dinamik özellikleri Öz   PDF
Selgin Al
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Kültürel Miras Yönetimi: Birgi Bütünleşik Sit Alanları için Bir Model Öz   PDF
Koray Özcan, Dilek Koç San
 
Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) Kumalar dağı (Afyonkarahisar)’ nın endemik ve nadir bitkileri Öz   PDF
Ekrem Akçiçek, Mecit Vural
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Kurşun Nitratın (Pb(NO3)2) Arpa (Hordeum vulgare L.) Mitotik Kromozomları Üzerine Etkileri Öz   PDF
Bekir Doğan
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Kurşun ve civa ağır metal iyonlarının albino farelerde canlı ağırlık ve serum alkalen fosfataz düzeyi üzerine etkisi Öz   PDF
Emine Yalçın, Meltem Maraş, Kültigin Çavuşoğlu
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kuzey Marmara Otoyolunda dere köprüsü tasarımı ve uygulaması: Alemdağ dere köprüsü örneği Öz   PDF
Fatih Süleyman Denizolgun, Yavuz Selim Güçlü, Zekai Şen
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında yetişen bazı tıbbi bitkilerin biyokimyasal içeriği ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi Öz   PDF
Zehra Tuğba Murathan
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) La katkılı ZnS kuantum noktalarının sılar yöntemi ile sentezlenmesi ve onların özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Arzu Ekinci, Muhammed Günbat, Sabit Horoz, Ömer Şahin
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) La Transposition Noospherienne Dans Le Systeme Educatif Turc : Exemple De La Digestion Humaine Öz   PDF
Sami Özgür
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) La2O3 takviyesinin ve mekanik alaşımlamanın basınçsız sinterlenmiş Al15Si2,5Cu0,5Mg kompozitlerinin mikroyapısal ve mekanik özelliklerine etkisi Öz   PDF
Emre Tekoğlu, Duygu Ağaoğulları, Hasan Gökçe, M. Lütfi Öveçoğlu
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Lacewing (Insecta: Neuroptera) Fauna of Başkonuş Mountain National Park (Kahramanmaraş Province- Turkey) Öz   PDF
Hakan BOZDOĞAN, Emin TOROĞLU
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Laguerre wavelet method for solving Troesch equation Öz   PDF
Sevin Gümgüm
 
Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) Langmuir-Blodgett Thin Film Characterization of Two Organic Compounds Öz   PDF
Sibel Şen, Rifat Çapan, Hilmi Namlı, Onur Turhan
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) LC-NMR : An Alternative to LC-MS and HPLC-DAD for the Analysis of Complex Mixtures Öz   PDF
Richard G. Brereton, Hailin Shen, Christian Y. Airiau
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Lead (II) and Cobalt (III) Hepthyldithiocarbamates as New Coflotation Reagent for Preconcentration of Cadmium Before its ETAAS Determination Öz   PDF
Trajče Stafilov, Gorica Pavlovska, Katarina Čundeva
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Length Frequency, Length-Weight Relationship and Sex ratio of the whiting, Merlangius merlangus euxinus in the Black Sea, Turkey Öz   PDF
Orhan Ak, Sebahattin Kutlu, Yaşar Genç, Halil İbrahim Haliloğlu
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Length-weight and length-length relationships of the European bitterling (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) inhabiting inland waters of Samsun Province Öz   PDF
Semra Saygın, Melek Özpiçak, Aykut Aydın, Enes Hançer, Savaş Yılmaz, Nazmi Polat
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Length-weight relationships, reproduction, Hepatosomatic index of the lesser spotted catshark, Scyliorhinus canicula [L.] the sea of Marmara, Turkey Öz   PDF
Hatice Torcu Koç, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) Lepistes Balığının Karaciğeri Üzerine Fenpiroksimat Akarisiti’nin Biyokimyasal Etkileri Öz   PDF
Nesli Doğan, Zehra Yazıcı, Turgay Şişman
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) Li((OH)2B5O7) bileşiğinin mikrodalga enerji ile sentezi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Figen Kurtuluş, Gülşah Çelik, Gürcan Güzel, Halil Güler
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Liquid limit determination of various sand clay mixtures by Casagrande and fall cone test methods Öz   PDF
Eyyüb Karakan, Süleyman Demir
 
Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) Lise X sınıf, Kimya II Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
F. İnci Morgil, Ayhan Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Lise 3. Sınıf “Biyoteknoloji Ve Genetik Mühendisliği” Ünitesinin Program Tasarısı Öz   PDF
Osman Yıldırım, H. Meltem Kurtuldu, Serap Öz Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Ludwick Tipi Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış Bir Konsol Kirişteki Doğrusal Kabullerin Yer Değiştirmeler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
İbrahim Eren
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Lycopersicon Esculentum Mill. Fideciklerinin Bazı Makro ve Mikro Besin Elementleri Alım Düzeylerine Alüminyum Etkisinin Analitik ve Mikro Analitik Yöntemler İle İncelenmesi Öz   PDF
Güler Çolak, M. Celalettin Baykul, Remzi Gürler, Necmettin Caner, Süleyman Tokur, Ercan Çatak
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Maden ocaklarında insansız hava aracı kullanımı: örnek bir saha çalışması Öz   PDF
Mete Kun, Berk Özcan
 
Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) Madenciliğin Yerel Ekonomilere Katkısı ve Bazı Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi: Balıkesir Örneği Öz   PDF
Abdülkerim PEKİN
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi Öz   PDF
Muzaffer Kadıoğlu, Emine Uçmuş, Demet Gönen
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Makine öğrenmesi algoritmaları ve dalgacık dönüşümü ile EKG sinyalinden özellik çıkarımı Öz   PDF
Hülya Kodal Sevindir, Süleyman Çetinkaya, Cüneyt Yazıcı
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Mangan Dentritleri Ve Difüzyon İle Sınırlı Kümeleşme Modeli Öz   PDF
Mehmet Bayırlı
 
Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) Mangan sıvamaları ve DLA modeli için sayısal bir hesaplama Öz   PDF
Tuğba Özbey, Mehmet Bayırlı
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Manisa’da partikül madde (PM10) kirliliğinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Barış Yılmaz
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Manufacturing of new type curvilinear tooth profiled involute gears using 3D printing Öz   PDF
Mahir Uzun, Yılmaz Gür, Üsame Ali Usca
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) Manyezit cevher yüzeyindeki dağılım türlerinin belirlenmesi Öz   PDF
Tuğba Özbey, Mehmet Bayırlı
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Mardin Şehrindeki Taştan Yapılmış Eserlerde Görülen Bozunmalar Öz   PDF
Murat Dal, Ali Duran Öcal
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Marmara Bölgesi'ndeki bazı mermer örneklerinde radyolojik tehlikelerin ve yaşam boyu kanser riskinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Kadir Günoğlu
 
Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) Marmara Bölgesi'ndeki Hava Kirliliğinin Modellenmesi, Kirlilik Azaltımı ve Maruziyet Analizi Öz   PDF
Alper Kılıç, Serdar Kum, Alper Ünal, Tayfun Kındap
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Marmara Denizi, Bandırma Körfezi sarıkuyruk istavrit [(Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)]’in bazı populasyon parametreleri Öz   PDF
Hatice Torcu Koç, Zeliha Erdoğan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Marmara Denizi’nde Gemilerden Kaynaklanan Egzoz Emisyonları Öz   PDF
Alper Kılıç
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Masere Sarımsak (Allium sativum Limne) ve Tunceli sarımsağı (Allium tuncelianum Kollman) yağlarının yoğun stoklanmış gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.) bazı kan parametrelerine ve NBT (Nitroblue Tetrazolium) seviyelerine etkileri Öz   PDF
Başar Altınterim, Önder Aksu
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) Mass-selective Detection of Persistent Organic Pollutants by GC/MS Isolation, Concentration, Identification and Determination of Isomeric Spesific Composition of PCB in Natural and Drinking Waters of Dnieper River Basin in Kiev Region Öz   PDF
Mikhail V. Milyukin
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Mathematical behavior of the solutions of a class of hyperbolic-type equation Öz   PDF
Erhan Pişkin, Hazal Yüksekkaya
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) MATLAB/Simulink ile tek-makinalı sonsuz-baralı bir güç sisteminin kararlılık analizi Öz   PDF
Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Measurement Of The Spectroscopic Properties Of Benzoic Acid-Solvent Systems By Uv-Spectrophotometry Öz   PDF
Nalan Tekin
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Meslek yüksek okulu öğrencilerinin teknolojinin bilimsel ilkeleri dersine yönelik geliştirdiği tutumlar Öz   PDF
Özgür Anıl, Hüseyin Küçüközer
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Metamalzeme tabanlı çok bantlı enerji hasadı uygulaması Öz   PDF
Mehmet Bakır
 
Cilt 3, Sayı 1: (Aralık 2001) Methods of Sample Thermal Modification by means Double Vaporization in Two Step Atomizer for Atomic Absorption Analysis Öz   PDF
Ilia Grinshteiı, Yuri Vilpan, Alexei Saraev, Lubov Vasilieva
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) Metil paration bileşiğinin paraoksonaz enzimi üzerine inhibisyon etkisinin araştırılması Öz   PDF
Nahit Gencer
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Metilen Mavisinin Çözücü Ekstraksiyonu İle Sulu Çözeltilerden Geri Kazanımı Öz   PDF
Sema Bağdat Yaşar, Mustafa Özcan
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) MgB2 Süperiletken Külçe Malzemesine Altın Kaplamasının Etkileri Öz   PDF
Asaf Tolga Ulgen
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Micromorphological comparison of Nepeta viscida, N. nuda subsp. nuda and their putative hybrids N. x tmolea Öz   PDF
Taner Özcan
 
Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) MIG-MAG Kaynağında Duman Oluşumu Öz   PDF
Tolga Mert
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Mikrodalga Destekli Reaktörde Pilot Ölçekli Rafine ve Atık Ayçiçek Yağından Biyodizel Üretimi Öz   PDF
Veli Gökhan Demir, Nadir İlten, Hakan Serhad Soyhan
 
Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) Mikrodalga Enerjiyle Kobalt Bor Fosfat Bileşiği ve Boraks Pentahidratın Elde Edilmesi Öz   PDF
Halil Güler, Figen Demiral Kurtuluş
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Mimari Tasarım Firmalarında Müşteri Yönlülük: Bir Yapısal Denklem Modeli Öz   PDF
Tülay Çivici
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Mineral katkılı betonların kimyasal durabilitesinin toplam bağlayıcı miktarı ve eşdeğer su/çimento parametreleriyle beraber incelenmesi Öz   PDF
Anıl Niş
 
Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) Minimal But Inefficient Presentations Of The Semi-Direct Product Of Finite Cyclic Groups Öz   PDF
Fırat Ateş, Sinan Çevik
 
Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) Modern Fizikte Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Algılama ve Mantık Yürütme Biçimleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Kemal Yürümezoğlu
 
Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) Modernist bir yapı örneği, çorlu belediye sarayı Öz   PDF
Ayse Durukan Kopuz
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Mogan Gölü (Ankara) balık faunası Öz   PDF
Ali Gül, Semra Benzer, Ömer Saylar, Göktuğ Gül, Mehmet Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 1: (Haziran 2002) Muscari Macrocarpum Sweet ve Ornithogalum Alpigenum Stapf. Türlerinin Kültürleştirme Yöntemleri Öz   PDF
Ramazan Mammadov, Banu Sahranç, Bekir Doğan
 
Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) Müstakil Konut Alanlarında Morfolojik ve Bağlamsal Değişim: Konya Meram Öğretmen Evleri Öz   PDF
Berrin Dikici Köseoğlu, Dicle Aydın
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Mutfak Tipi bir Mikrodalga Fırının Mikroişlemci ile Kontrolü Öz   PDF
İsmail C. Tığlı
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Müzik öğretim yöntemlerinden, orff müzik öğretisine genel bir bakış Öz   PDF
D. Beste Çevik
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) Mytilus sp (midye), gammarus sp (nehir tırnağı) ve cladophora sp (yeşil alg) örnekleri kullanılarak Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğin araştırılması Öz   PDF
Kültigin Çavuşoğlu, Yakup Gündoğan, Şükran Çakır Arıcı, Talip Kırındı
 
Cilt 19, Sayı 3: (ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı) NaI(Tl) Dedektörü İçin Enerji Kalibrasyonunun ve Enerji Çözünürlüğünün Elde Edilmesi Öz   PDF
Mehtap Yalçınkaya, Sinem İşgör
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Nano materyal içerikli katkıların yakıt özelliklerine ve motor performansına etkileri Öz   PDF
İsmet Sezer
 
Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) Nano ölçekli plakların serbest titreşimi ve tek katmanlı grafen uygulaması Öz   PDF
Ömer Civalek, Kadir Mercan, Çiğdem Demir
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Nd:YAG lazer kaynağı ile birleştirilen Ti6Al4V alaşımının mikroyapı ve mekanik özelliklerine ısıl işlemlerin etkileri Öz   PDF
Ceyhun Köse, Engin Karaca
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu Öz   PDF
Şeyma Somunkıranoğlu, Gülşah Çelik, Figen Kurtuluş
 
Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) Neonikotinoid insektisit thiamethoxamın Oreochromis niloticus’ta oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi Öz   PDF
Özgür Fırat, Tüzin Aytekin
 
Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) Nepeta Cadmea Boiss ile N.Sulfuriflora P.H. Davis Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması Öz   PDF
Tuncay Değirmenci
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) New 1,3,4-thiadiazole compounds: synthesis, spectroscopic characterisation and theoretical analyses based on DFT calculations Öz   PDF
Muhammet Serdar Çavuş, Halit Muğlu
 
Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) New Floristic Records For Various Squares In The Flora Of Turkey Öz   PDF
Fazıl Özen
 
Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) New mixed-dark soliton solutions to the hyperbolic generalization of the Burgers equation Öz   PDF
Faruk Dusunceli, Hacı Mehmet Başkonuş, Alaattin Esen, Hasan Bulut
 
Cilt 4, Sayı 2: (Aralık 2002) New Ways of Atomic Absorption Determination of some Elements with use of Heteropolycomplexes Öz   PDF
A. B. Vishnikin, M. E.A. Al-Shwaiyat, E. V. Vishnikina, F. A. Chmilenko
 
Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) NH4FeP2O7, NaCaPO4 ve WP2O7 bileşiklerinin mikrodalga enerji yardımıyla sentezlenmesi ve karakterizasyonu Öz   PDF
Berna Tekin, Halil Güler
 
Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) Nikel(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu Öz   PDF
Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu
 
Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) Ni-Lateritlerin Oluşumu ve Özellikleri Öz   PDF
Erem Abdullah Tufan
 
Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) Non–Lineer Amortisörlerin Dinamiği Öz   PDF
Hayrettin Yüksel
 
Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) Novel 1,3,4-thiadiazole compounds derived from 4-phenylbutyric acid: Synthesis, characterization and DFT studies Öz   PDF
Nesrin Şener, Mahmut Gür
 
Cilt 20, Sayı 3: (ICAME'18 Special Issue) Numerical solution and stability analysis of transient MHD duct flow Öz   PDF
Münevver Tezer-Sezgin, Merve Gurbuz
 
Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) Numerical solution of modified regularized long wave equation by using cubic trigonometric B-spline functions Öz   PDF
Melis Zorşahin Görgülü, Dursun Irk
 
Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri Öz   PDF
Mahmut Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar, Selma Baştan
 
Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı Öz   PDF
Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış
 
Cilt 8, Sayı 1: (Ocak 2006) Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Eda Korkmaz, Hülya Gür
 
Toplam 561 ögeden 301 - 400 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>